กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 0 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัคร 13-17 พ.ย. 2560 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 13-17 พ.ย. 2560

3 พ.ย. 2560 เวลา 08:10 | อ่าน 2,651
แชร์ไปยัง
line
รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ


พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวัดระดับน้ำ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) วัดปริมาณน้ำท่า น้ำฝน ความเร็ว และจัดเก็บตัวเลขตามสถานีสำรวจอุทกวิทยาต่างๆ
(2) รวบรวม ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
(3) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636452668834230687.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างเทคนิคของหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการสื่อสาร
(2) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636452666471606538.pdf
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่งลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ตรวจทานหนังสือ
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
(3) จัดทำทะเบียนและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636452658892645226.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงาน ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วย
จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์
(2) ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
(3) ศึกษาวิเคราะห์ แผนงานการติดตามและประเมินผล การจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636452655842995869.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับเงินทุกประเภทที่จ่ายให้ผู้
มีสิทธิรับเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร พร้อมตรวจสอบ Bank Statement และจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีเสนอผู้มีอำนาจลงนามทุกวันที่เกิดรายการ
(2) ตรวจสอบและบันทึกรายการหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
(3) จัดทำรายการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แยกตามสำนักฯ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดเทียบกับรายการจาก CGD – Dosting ส่งหน่วยงานตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
(4) จัดทำรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
(5) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
และด้านการบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(6) ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน
(7) จัดทำทะเบียนคุมการยืม/คืนเอกสารทางบัญชีเพื่อสะดวกในการสืบค้นและป้องกันการสูญหาย
(8) จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและจัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เอกสารขอเบิก
(ฎีกา) พร้อมระบุเลขที่กล่อง/ชั้น/สถานที่ในการจัดเก็บที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อการสืบค้น
(9) ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของหน่วยงานเพื่อให้มี
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(10) ติดต่อและติดตามงาน รวมทั้งประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(11) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(12) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ การจัดทำบัญชีตามหลักเกณฑ์
และนโยบายบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
(13) จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636452439420851744.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับเงินทุกประเภทที่จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร พร้อมตรวจสอบ Bank Statement และจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีเสนอ ผู้มีอำนาจลงนามทุกวันที่เกิดรายการ
(2) ตรวจสอบและบันทึกรายการหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
(3) จัดทำรายการต้นทุนต่อหน่วยผลิต แยกตามสำนักฯ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดเทียบกับรายการจาก CGD - Costing ส่งหน่วยงานตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
(4) จัดทำรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
(5) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ และด้านการบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(6) ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
(7) จัดทำทะเบียนคุมการยืม/คืนเอกสารทางบัญชี เพื่อสะดวกในการสืบค้นและป้องกันการสูญหาย
(8) จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและจัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เอกสารขอเบิก (ฎีกา) พร้อมระบุเลขที่กล่อง/ชั้น/สถานที่ในการจัดเก็บที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อการสืบค้น
(9) ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของหน่วยงานเพื่อให้มีอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(10) ติดต่อและติดตามงาน รวมทั้งประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(11) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(12) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ การจัดทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ และนโยบายบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
(13) จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
(14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636452431888378514.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันที่ 24 พ.ย. 2560 ทาง www.dwr.go.th

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศทั้งหมดหน่วยงานนี้


ความรู้งานราชการ

• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ

กำลังรับสมัคร

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news