สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดสอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3-11 ธ.ค. 2561

23 พ.ย. 2561 เวลา 23:13
ประกาศผลสอบแล้ว


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : พนักงานราชการ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา

วุฒิการศึกษา : บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ป.โท ป.เอก

ช่องทางรับสมัคร : ด้วยตนเอง


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 160,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) วางแผนด้านการจัดวางระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และสื่อสารสำรองของประเทศ ให้สามารถ
ใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงวิธีการดำเนินงานในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันประเทศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบูรณาการระบบเตือนภัยความมั่นคง
(๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
(๓) สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(๑) มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน (๒) มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการในระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง ๕ ปี อย่างน้อย ๕ ชิ้น (๓) มีความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636785865630329281.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 100,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ศึกษา วิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๓) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมายเพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ในสาขาที่เชี่ยวชาญประกอบการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
(๔) ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติราชการ
ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(๑) มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านที่เกี่ยวข้อง ๕ - ๑๐ ปี (๒) มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการในระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง ๓ ปี อย่างน้อย ๓ ชิ้น (๓) มีความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636785867530568619.pdf
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านดิจิทัล
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) จัดทำรายงานการศึกษา วิจัย พัฒนาที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล และมาตรฐานบุคลากรด้านดิจิทัล และบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องในองค์กรขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง (2.2) จัดทำองค์ความรู้และศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ (2.3) จัดทำสื่อดิจิทัลและบทเรียนออนไลน์สำหรับใช้ในการฝึกอบรมด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านดิจิทัลที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย (2.4) เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัลในองค์กรขนาดใหญ่ให้เป็นมาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636785859077849772.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล และบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องในองค์กรขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง (2.2) การติดตามและประเมินผลพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ในองค์กรขนาดใหญ่ (3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ และการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในองค์กรขนาดใหญ่ เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่/ ระหว่างประเทศ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636785857725171396.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการโครงการสื่อสารและโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน : 37,680 - 68,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการสื่อสารและโทรคมนาคมขนาดใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636785856294024883.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสื่อสารและโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน : 37,680 - 68,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขากฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636785854811398279.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 68,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : วิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงาน เป็นที่ประจักษ์ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) การวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมขนาดใหญ่ และ (2.2) การจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมขนาดใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636785853201631451.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) การตรวจประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Specialist)
(2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Security Professional)
(3) มาตรฐาน ISO/IEC 27001
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีใบรับรองการทำงาน ด้าน IT Audit จากนายจ้าง หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.2) การตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.3) การตรวจประเมิน/ ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานขนาดใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636785851443352363.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) การตรวจประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Specialist)
(2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Security Professional)
(3) มาตรฐาน ISO/IEC 27001
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีใบรับรองการทำงาน ด้าน IT Audit จากนายจ้าง หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.2) การตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.3) การตรวจประเมิน/ ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานขนาดใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636785849944813731.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) การพัฒนานโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy Development)
(2) การตรวจประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Specialist)
(3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Security Professional)
(4) มาตรฐาน ISO/IEC 27001
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีใบรับรองการทำงาน ด้าน IT Audit จากนายจ้าง หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.2) การตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.3) การตรวจประเมิน/ ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานขนาดใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636785847243512986.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ


This tag :
ทั้งหมดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 112
• 227

สมัครตอนนี้

1.1K