ใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-12 ก.ย. 2562

10 ก.ย. 2562 เวลา 18:37 | อ่าน 266
Advertisement

สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว

ลูกจ้างชั่วคราวไม่ต้องผ่าน ก ก.พม.ต้น ขึ้นไป วุฒิ : 74 อัตรา รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง จำนวน 74 อัตรา สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานวิทยุสื่อสาร (จำนวน 2 อัตรา)


คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา
- มีความสามารถด้านวิทยุสื่อสารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติอื่น ๆ

- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน

- ทดสอบสัญญาณความพร้อมของพนักงานและเครื่องมือสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
- รับการประสานงานกับบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ประสานดำเนินการส่งต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย
- ประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้
- บันทึก รวบรวม สรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบและ
พิจารณาสั่งการ
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับแจ้งเหตุลำดับต้นประจำศูนย์รับแจ้งเหตุได้ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
- เป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ภายในและรายรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
- จะต้องหาข่าวหรือข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จะต้องอำนวยความสะดวก (กรณีที่จำเป็น)

2. พนักงานสายตรวจ (จำนวน 6 อัตรา)


คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์
- มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สามารถนั่งห้องวิทยุสื่อสารได้กรณีพนักงานวิทยุหยุดหรือขาด

คุณสมบัติอื่น ๆ

- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- กรณีบังคับการหยุดงานสายตรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ภาระงาน
- ตรวจสอบการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ ในความรับผิดชอบของตนเองแล้วรายงานให้ศูนย์วิทยุรับทราบ
- สามารถเข้าปฏิบัติงานแทนพนักงานวิทยุสื่อสารในกรณีพนักงานวิทยุสื่อสารหยุด/ขาดงาน
- เป็นผู้ช่วยเหลือหลักในการเข้าเผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ขั้นต้นให้ได้อย่างรวดเร็ว
- ควบคุมความประพฤติ การแต่งกาย และการทำงานของ รปภ. ในความรับผิดชอบในเขตรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
- แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและบันทึกเหตุการณ์ในเขตรับผิดชอบแจ้งต่อหัวหน้าชุด
- เข้าตรวจความเรียบร้อยทุกจุดที่หาวิทยาลัยกำหนด ในเขตรับผิดชอบ
- บันทึกการใช้งานรถจักยานยนต์ของสายตรวจให้พร้อมใช้งาน
- เฝ้าระวังป้องกันสัตว์เลี้ยงของราษฎร ตลอดจนเฝ้าระวังตรวจตราผู้เข้ามาลักลอบล่าสัตว์
- ระมัดระวังป้องกันการเสียหายสูญหายของทรัพย์สินในบริเวณอาคารและพื้นที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
- สำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของบุคลที่ส่อพิรุธในทางไม่ดี หรือพฤติกรรมน่าสงสัย ตลอดจนกวดขันไม่ให้มีหาบเร่แผงลอย
- จะต้องหาข่าวหรือข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จะต้องอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร (กรณีที่จำเป็น)
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในภาระงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำผู้มาติดต่อของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ประจำจุดตรวจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- พิจารณาตักเตือนและกล่าวโทษ ผู้ใต้บังคับบัญชากรณีผิดระเบียบข้อกำหนด
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (จำนวน 66 อัตรา)


คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

คุณสมบัติอื่น ๆ

- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน

- ประจำประตูทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัยตามจุดที่กำหนด เพื่อตรวจตรายานพาหนะที่เข้า-ออกพร้อมแลกบัตรการนำยานพาหนะเข้า-ออก จะต้องเคร่งครัดในการตรวจและให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกกันน๊อค
- ดูแลความเรียบร้อยในการเข้า – ออกของผู้มาติดต่อกลุ่มอาคารที่รับผิดชอบและแลกบัตรผู้ผ่านเข้า – ออกอาคาร
- ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและรายรอบอาคารรวมถึงลานจอดรถ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือตามที่บุคลากร นักศึกษาร้องขอ
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่กำกับดูแลนักศึกษา หรือบุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัย
- ระมัดระวังป้องกันการเสียหาย สูญหาย ของทรัพย์สินในบริเวณอาคารและพื้นที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เข้า-ออกอาคาร
- สำรวจตรวจตราความเรียบร้อยพื้นที่ทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนสำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางที่ไม่ดีหรือมีพฤติกรรมน่าสงสัยห้ามบุคคลที่เข้ามาทำกิจการไม่ถูกต้อง เหมาะสม เช่น หาบเร่ แผงลอย รับซื้อของเก่า
- ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วไป ดูแลการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ของระบบสาธารณูปโภค เช่นการเปิดน้ำ และไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น ทั้งภายในภายนอกอาคาร
- ป้องกันอัคคีภัยเฝ้าระวังตรวจสอบระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ในทันทีที่พบเห็นและแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ
- เปิด-ปิด ไฟฟ้าระบบแสงสว่างตามที่ได้รับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และตรวจสอบข้อบกพร่องที่พบจากการใช้อาคารอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อาทิ การตรวจสอบประตูหน้าต่างการเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ การจอดรถที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ฯลฯ
- ดูแลป้องกันมิให้ราษฎรนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเฝ้าระวัง ตรวจหาผู้เข้ามาลักลอบล่าสัตว์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
- จะต้องหาข่าวหรือข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จะต้องอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร (กรณีที่จำเป็น)
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
- ให้คำแนะนำผู้เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน


- พนักงานวิทยุสื่อสาร วันละ 310 บาท/วัน
- พนักงานสายตรวจ วันละ 350 บาท/วัน
- พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 310 บาท/วัน
- ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 50 บาท จำนวน 4 ชั่วโมง/วัน

6. การสมัคร


6.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง
อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12
กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
6.2 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ที่งานพิทักษ์
ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร


7.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
7.6 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนพร้อมเอกสาร และหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 เท่านั้น มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฎภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาด
คุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7.8 กรณีตำแหน่งสายตรวจ ต้องมีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
7.9 กรณีตำแหน่งวิทยุสื่อสาร มีใบอนุญาตการใช้วิทยุสื่อสาร (ถ้ามี)

8. การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

8.1 ขั้นตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหรือไม่

8.2 ขั้นตอนที่ 2
มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลทีผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายและสอบสัมภาษณ์

9. การกำหนดสอบและประกาศผลการคัดเลือก


9.1 รับสมัคร วันที่ 6 – 12 กันยายน 2562
9.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 15 กันยายน 2562
9.3 สอบคัดเลือก วันที่ 18-19 กันยายน 2562
9.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 23 กันยายน 2562
9.5 รายงานตัว และจัดทำสัญญาจ้าง วันที่ 24-25 กันยายน 2562
9.6 อบรมผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 26-27 กันยายน 2562
9.7 ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2562
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ


10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัว ต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร มีความผิดตามกฎหมายมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2562
(นายพิพัฒน์ ปุเต๊ะ)
หัวหน้าส่วนบริการกลาง
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 15 ก.ย. 2562
ประกาศผลในวันที่ 23 ก.ย. 2562
วันเวลาประกาศผลสอบ
23 ก.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

ติดตามข่าวเปิดสอบนี้
 

  อ่าน 266 ครั้ง

Advertisement

 
Bookmark
 
10 ลำดับล่าสุด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี (อ่านแล้ว 25 ครั้ง)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 7 อัตรา วุฒิ ป.โท (อ่านแล้ว 24 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 9 ตำแหน่ง 56 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี (อ่านแล้ว 82 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท (อ่านแล้ว 32 ครั้ง)
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. อนุปริญญา (อ่านแล้ว 113 ครั้ง)
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ครั้งแรก 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 139 ครั้ง)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี (อ่านแล้ว 112 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 157 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท (อ่านแล้ว 217 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 20 ตำแหน่ง 54 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี มีวิชาชีพเฉพาะ (อ่านแล้ว 140 ครั้ง)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ผ่านภาค ก และไม่ผ่าน) (อ่านแล้ว 675 ครั้ง)
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
TOEIC
IELTS
ความเหมือนและต่าง GED กับ IGCSE
วิเคราะห์ ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า กับ แบบใหม่
IELTS, TOEFL เลือกสอบอะไรดี

ประเภทเปิดสอบที่คล้ายกัน