สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ อังคาร 2 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-12 ก.ย. 2562
10 ก.ย. 2562 เวลา 18:37 | อ่าน 610
Advertisement

สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว

ลูกจ้างชั่วคราวไม่ต้องผ่าน ก ก.พม.ต้น ขึ้นไป วุฒิ : 74 อัตรา รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง จำนวน 74 อัตรา สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานวิทยุสื่อสาร (จำนวน 2 อัตรา)


คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา
- มีความสามารถด้านวิทยุสื่อสารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติอื่น ๆ

- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน

- ทดสอบสัญญาณความพร้อมของพนักงานและเครื่องมือสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
- รับการประสานงานกับบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ประสานดำเนินการส่งต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย
- ประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้
- บันทึก รวบรวม สรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบและ
พิจารณาสั่งการ
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับแจ้งเหตุลำดับต้นประจำศูนย์รับแจ้งเหตุได้ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
- เป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ภายในและรายรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
- จะต้องหาข่าวหรือข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จะต้องอำนวยความสะดวก (กรณีที่จำเป็น)

2. พนักงานสายตรวจ (จำนวน 6 อัตรา)


คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์
- มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สามารถนั่งห้องวิทยุสื่อสารได้กรณีพนักงานวิทยุหยุดหรือขาด

คุณสมบัติอื่น ๆ

- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- กรณีบังคับการหยุดงานสายตรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ภาระงาน
- ตรวจสอบการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ ในความรับผิดชอบของตนเองแล้วรายงานให้ศูนย์วิทยุรับทราบ
- สามารถเข้าปฏิบัติงานแทนพนักงานวิทยุสื่อสารในกรณีพนักงานวิทยุสื่อสารหยุด/ขาดงาน
- เป็นผู้ช่วยเหลือหลักในการเข้าเผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ขั้นต้นให้ได้อย่างรวดเร็ว
- ควบคุมความประพฤติ การแต่งกาย และการทำงานของ รปภ. ในความรับผิดชอบในเขตรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
- แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและบันทึกเหตุการณ์ในเขตรับผิดชอบแจ้งต่อหัวหน้าชุด
- เข้าตรวจความเรียบร้อยทุกจุดที่หาวิทยาลัยกำหนด ในเขตรับผิดชอบ
- บันทึกการใช้งานรถจักยานยนต์ของสายตรวจให้พร้อมใช้งาน
- เฝ้าระวังป้องกันสัตว์เลี้ยงของราษฎร ตลอดจนเฝ้าระวังตรวจตราผู้เข้ามาลักลอบล่าสัตว์
- ระมัดระวังป้องกันการเสียหายสูญหายของทรัพย์สินในบริเวณอาคารและพื้นที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
- สำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของบุคลที่ส่อพิรุธในทางไม่ดี หรือพฤติกรรมน่าสงสัย ตลอดจนกวดขันไม่ให้มีหาบเร่แผงลอย
- จะต้องหาข่าวหรือข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จะต้องอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร (กรณีที่จำเป็น)
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในภาระงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำผู้มาติดต่อของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ประจำจุดตรวจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- พิจารณาตักเตือนและกล่าวโทษ ผู้ใต้บังคับบัญชากรณีผิดระเบียบข้อกำหนด
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (จำนวน 66 อัตรา)


คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

คุณสมบัติอื่น ๆ

- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน

- ประจำประตูทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัยตามจุดที่กำหนด เพื่อตรวจตรายานพาหนะที่เข้า-ออกพร้อมแลกบัตรการนำยานพาหนะเข้า-ออก จะต้องเคร่งครัดในการตรวจและให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกกันน๊อค
- ดูแลความเรียบร้อยในการเข้า – ออกของผู้มาติดต่อกลุ่มอาคารที่รับผิดชอบและแลกบัตรผู้ผ่านเข้า – ออกอาคาร
- ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและรายรอบอาคารรวมถึงลานจอดรถ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือตามที่บุคลากร นักศึกษาร้องขอ
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่กำกับดูแลนักศึกษา หรือบุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัย
- ระมัดระวังป้องกันการเสียหาย สูญหาย ของทรัพย์สินในบริเวณอาคารและพื้นที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เข้า-ออกอาคาร
- สำรวจตรวจตราความเรียบร้อยพื้นที่ทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนสำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางที่ไม่ดีหรือมีพฤติกรรมน่าสงสัยห้ามบุคคลที่เข้ามาทำกิจการไม่ถูกต้อง เหมาะสม เช่น หาบเร่ แผงลอย รับซื้อของเก่า
- ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วไป ดูแลการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ของระบบสาธารณูปโภค เช่นการเปิดน้ำ และไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น ทั้งภายในภายนอกอาคาร
- ป้องกันอัคคีภัยเฝ้าระวังตรวจสอบระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ในทันทีที่พบเห็นและแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ
- เปิด-ปิด ไฟฟ้าระบบแสงสว่างตามที่ได้รับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และตรวจสอบข้อบกพร่องที่พบจากการใช้อาคารอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อาทิ การตรวจสอบประตูหน้าต่างการเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ การจอดรถที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ฯลฯ
- ดูแลป้องกันมิให้ราษฎรนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเฝ้าระวัง ตรวจหาผู้เข้ามาลักลอบล่าสัตว์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
- จะต้องหาข่าวหรือข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จะต้องอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร (กรณีที่จำเป็น)
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
- ให้คำแนะนำผู้เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน


- พนักงานวิทยุสื่อสาร วันละ 310 บาท/วัน
- พนักงานสายตรวจ วันละ 350 บาท/วัน
- พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 310 บาท/วัน
- ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 50 บาท จำนวน 4 ชั่วโมง/วัน

6. การสมัคร


6.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง
อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12
กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
6.2 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ที่งานพิทักษ์
ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร


7.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
7.6 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนพร้อมเอกสาร และหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 เท่านั้น มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฎภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาด
คุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7.8 กรณีตำแหน่งสายตรวจ ต้องมีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
7.9 กรณีตำแหน่งวิทยุสื่อสาร มีใบอนุญาตการใช้วิทยุสื่อสาร (ถ้ามี)

8. การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

8.1 ขั้นตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหรือไม่

8.2 ขั้นตอนที่ 2
มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลทีผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายและสอบสัมภาษณ์

9. การกำหนดสอบและประกาศผลการคัดเลือก


9.1 รับสมัคร วันที่ 6 – 12 กันยายน 2562
9.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 15 กันยายน 2562
9.3 สอบคัดเลือก วันที่ 18-19 กันยายน 2562
9.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 23 กันยายน 2562
9.5 รายงานตัว และจัดทำสัญญาจ้าง วันที่ 24-25 กันยายน 2562
9.6 อบรมผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 26-27 กันยายน 2562
9.7 ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2562
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ


10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัว ต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร มีความผิดตามกฎหมายมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2562
(นายพิพัฒน์ ปุเต๊ะ)
หัวหน้าส่วนบริการกลาง
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 15 ก.ย. 2562
ประกาศผลในวันที่ 23 ก.ย. 2562
วันเวลาประกาศผลสอบ
23 ก.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

  อ่าน 610 ครั้ง

Advertisement

 
ประกาศสอบใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2020 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต