สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ อังคาร 7 กรกฎาคม 2563

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบเป็น เจ้าหน้าที่
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 ก.พ. 2563
14 ม.ค. 2563 เวลา 17:18 | อ่าน 754
line
Advertisement

สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

---------------------------------


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

1.3 สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

1.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของสถาบัน

1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

1.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.8 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

1.9 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 ก.พ. 2563
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

2.1 เจ้าหน้าที่กฎหมาย1 (CLD1) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดคลิก
http://www.dti.or.th/download/200113180327_311.pdf
2.2 นักวิจัย 2 (RDC2) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
http://www.dti.or.th/download/200113172016_312.pdf
2.3 นักวิจัย 2 (RAE2) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
http://www.dti.or.th/download/200113172107_313.pdf

ดาวน์โหลดประกาศ http://www.dti.or.th/download/200113173909_32.pdf
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 7 ก.พ. 2563

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 17 ก.พ. 2563 ทาง www.dti.or.th
วันเวลาประกาศผลสอบ
17 ก.พ. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

 
Advertisement

 
ประกาศสอบใหม่