สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบเป็น เจ้าหน้าที่
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 63 – 25 ม.ค. 64
5 ม.ค. 2564 เวลา 17:36 | อ่าน 1,551
แชร์ไปยัง
line
- ADVERTISEMENT -

สถานะ : รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ18 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี ป.โท รับสมัคร : ด้วยตนเอง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

--------------------------------------------------------------

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

1.3 สามารถทำงานให้แก่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เต็มเวลา

1.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หน้าที่และอำนาจของสถาบัน

1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

1.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.8 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

1.9 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม


2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคที่มีลักษณะต้องห้าม หรือโรคติดต่อร้ายแรงในระยะแพร่เชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ดังนี้

1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

4) โรคพิษสุราเรื้อรัง

5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่สถาบันกำหนด

6) โรค COVID-19 (Coronavirus disease 2019) เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในระยะแพร่เชื้อ


3. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 18 ตำแหน่ง จำนวน 23 อัตรา ดังนี้

3.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (CPC) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182040_33.1_CPC1.pdf
3.2 เจ้าหน้าที่การเงิน (AFI) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182114_33.2_AFI2.pdf
3.3 เจ้าหน้าที่บัญชี (AAC) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182329_33.3_AAC1.pdf
3.4 เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (TIS) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182408_33.4_TIS1.pdf
3.5 เจ้าหน้าที่ข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (TDI) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182443_33.5_TDI1.pdf
3.6 นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (TTA) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182516_33.6_TTA1.pdf
3.7 นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร (RCC) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182603_33.7_RCC1_Control.pdf
3.8 นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (RDC) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182603_33.7_RCC1_Control.pdf
3.9.1 นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมยานรบ (RMV) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182705_33.9.1_RMV1.pdf
3.9.2 นักวิจัย (Design) ส่วนงานวิศวกรรมยานรบ (RMV) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182735_33.9.2_RMV1Design.pdf
3.10 นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน (RPS) *ปฏิบัติงานที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182808_33.10_RPS1_(ChemicalPropulsionSystem).pdf
3.11 นักวิจัย ส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (RVS) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182842_33.11_RVS3Mechatronics.pdf
3.12 เจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน (RWP) *ปฏิบัติงานที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182923_33.12_RWP1.pdf
3.13 เจ้าหน้าที่เตรียมสารอ๊อกซิไดซ์ (RWP) *ปฏิบัติงานที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230182952_33.13_RWP1.pdf
3.14 เจ้าหน้าที่เตรียมวัตถุดิบ (RWP) *ปฏิบัติงานที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230183021_33.14_RWP1.pdf
3.15 เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (RWA) *ปฏิบัติงานที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230183120_33.15_RWA2.pdf
3.16 นักพัฒนา ส่วนทดสอบและประเมินผล (MTE) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230183155_33.16_MTE2.pdf
3.17 เจ้าหน้าที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ (SIC) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230183227_33.17_SIC3.pdf
3.18 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติและส่งเสริมการศึกษา (UAI) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230183302_33.18_UAI1.pdf
4. กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 : ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ผ่านทางอีเมล์ [email protected] เท่านั้น ตั้งแต่วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ถึงเวลา 16.30 น. (โดยนับจากเวลาของอีเมล์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ) รายละเอียดคลิก

5. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File Word) ได้ที่ https://www.dti.or.th/download/201230183657_3Resume.doc

หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF) รายละเอียดคลิก https://www.dti.or.th/download/201230183736_3Resume.pdf
- ADVERTISEMENT -
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 63 – 25 ม.ค. 64
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 63 – 25 ม.ค. 64
6. เอกสารประกอบการสมัคร

6.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)

6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

6.3 สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

6.4 สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน โดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจริงในปัจจุบัน

6.5 สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)

6.6 สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

6.7 สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี)

6.8 สำเนาผลการทดสอบ (TOEIC) ทุกตำแหน่ง (อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทดสอบถึงวันสมัคร)

6.9 อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน

ทั้งนี้เอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครที่รับรองลงนามแล้ว พร้อมเอกสารฉบับจริง ให้มายืน ณ วันรายงานตัว
7. ขั้นตอนการคัดเลือก

7.1 คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี

7.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎีต้องทำการทดสอบ 1 รายวิชา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ โดยผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

7.3 ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หากผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจะไม่รับบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในทุกกรณี

7.4 ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีและคะแนนการสัมภาษณ์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

หากตำแหน่งงานใดมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีคะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นบัญชีอาจได้รับการบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาสะม

7.5 ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี หรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัทชู) ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ


8. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามด้านและระดับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิสอบ ยกเลิกสัญญาทดลองงาน หรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี
9. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133 email : [email protected]

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 16 ก.พ. 2564 ทาง www.dti.or.th
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

 

- ADVERTISEMENT -

 
ประกาศสอบมาใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.0 k