สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครเป็น พนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 200 อัตรา (ประชาชนทั่วไป, นักศึกษา, บันฑิตจบใหม่) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 63 – 22 ม.ค. 64
8 ม.ค. 2564 เวลา 17:58 | อ่าน 869
แชร์ไปยัง
line
- ADVERTISEMENT -

สถานะ : หมดเขตรับสมัคร อีก 1 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ200 อัตรา วุฒิ : ประชาชนทั่วไป, นักศึกษา, บันฑิตจบใหม่ รับสมัคร : ด้วยตนเอง, ทางอีเมล

รับสมัคร : พนักงานสถาบันประเภทพิเศษ
ตำแหน่ง : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เงินเดือน : ประชาชน 9,000 บัณฑิตจบใหม่ 15,000 นักศึกษา 5,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 200 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
รายละเอียดวุฒิ : - ประชาชน 9,000 บาท: ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
- บัณฑิตจบใหม่ 15,000 บาท: เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปีและมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
- นักศึกษา 5,000 บาท: เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
- ADVERTISEMENT -
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
*** ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ***
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย
- การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.)
- การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.)
- การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

*** ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ***
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การพิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และความสามารถที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่กระทรวง อว. กำหนดในการจ้างงาน จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
2. กรณีของประชาชน และบัณฑิตจบใหม่ จะพิจารณาจากแผนพัฒนาอาชีพของผู้สมัครร่วมด้วย ซึ่งจะพิจารณาจากข้อ 5 และข้อ 7 ของแผนพัฒนาอาชีพ

*** ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ***
ทักษะ/สมรรถนะ : จะต้องสมัครงานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ดังนี้ 1) จังหวัดชุมพร ของตำบล 1.1) ชุมโค 1.2) บางสน 1.3) สะพลี 1.4) นาชะอัง 2) จังหวัดสุพรรณบุรี ของตำบล 2.1) องค์พระ 2.2) ตลิ่งชัน 2.3) บางกุ้ง 2.4) สนามคลี 2.5) สระแก้ว 2.6) สวนแตง

*** ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ***
เงื่อนไข : ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 200 อัตรา (ประชาชนทั่วไป, นักศึกษา, บันฑิตจบใหม่) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 63 – 22 ม.ค. 64
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 200 อัตรา (ประชาชนทั่วไป, นักศึกษา, บันฑิตจบใหม่) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 63 – 22 ม.ค. 64
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 200 อัตรา (ประชาชนทั่วไป, นักศึกษา, บันฑิตจบใหม่) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 63 – 22 ม.ค. 64
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 200 อัตรา (ประชาชนทั่วไป, นักศึกษา, บันฑิตจบใหม่) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 63 – 22 ม.ค. 64

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลการคัดเลือก 25 ม.ค. 64 ทาง hr.kmitl.ac.th
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

 

- ADVERTISEMENT -

 
ประกาศสอบมาใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.0 k