สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างเหมา จำนวน 34 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 34 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี่เป็นต้นไป

29 ม.ค. 2564 เวลา 20:22 | อ่าน 10,087
แชร์ไปยัง
line

-

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ34 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี รับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต

พนักงานจ้างเหมาบริการ / สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ / กลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
: พนักงานจ้างเหมา : หลักสี่ , กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : 15000 - 17600 บาทเพศ : ชายและหญิง, อายุ : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีประเภทการจ้าง : ลูกจ้าง
34 ตำแหน่ง
สาขา

หรือเทียบเท่าปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
คุณสมบัติ

-
ประสบการณ์ในการทำงาน

การสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย ๑ ปี
ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : ควรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ : มีความชำนาญ ในการใช้พิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point
สมรรถนะพื้นฐานสำหรับตำแหน่ง

1. มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไหวพริบดี และมีความอดทนต่อการใช้อารมณ์ของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
2. มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีมประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้ มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี
หน้าที่รับผิดชอบหลัก

1. ปฏิบัติงานในวันและเวลาที่สำนักงานกำหนด
2. รับโทรศัพท์ ตอบปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ และการเข้ารับบริการสาธารณสุข
3. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การใช้สิทธิและการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งประสานหาเตียง
ให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ
4. ประสานชี้แจงและเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้น กรณีมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ
5. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การออกบูธ จัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ
การลงพื้นที่ให้ข้อมูลเชิงรุก การเข้าร่วมประชุม อบรมหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานบริการสายด่วน สปสช.1330
6. ให้บริการเชิงรุกทางโทรศัพท์รองรับการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
7. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตอบปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานหาเตียงให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ
เป้าหมายของงาน

-
เงื่อนไขอื่น ๆ

1. การทดสอบเบื้องต้น มีดังนี้
1.1 ทดสอบด้านทัศนคติ ใช้เวลา 15 นาที
1.2 ทดสอบปฏิบัติการใช้พิมพ์ดีดและการจับประเด็น โดยสำนักต้นสังกัด
2. การคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อทำแบบทดสอบเบื้องต้น หรือเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาและกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ให้เสนอต่อเลขาธิการฯ พิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป
หมายเหตุ : การทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งอาจมีเพิ่มเติมทั้งนี้ขี้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

สมัครสอบได้ทาง https://jobboard.nhso.go.th/register.html

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศทั้งหมดหน่วยงานนี้

ความรู้งานราชการ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ

กำลังรับสมัคร

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news