กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. – 13 ก.ค. 2564

23 มิ.ย. 2564 เวลา 20:03 | อ่าน 627
แชร์ไปยัง
line

รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ : ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1)ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์
2)ปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศด้านการบริหารและบัญชีเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อวางแผน ออกแบบ และทดสอบระบบงานต่าง ๆ
3)วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโปรแกรมระบบงานย่อยเพื่อการจัดทำภาวะเศรษฐกิจ และเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน รวมถึงการจัดการตารางข้อมูลสถิติทางการเงินเพื่อการจัดทำรายงาน
และงานวิจัย
4)จัดทำคำสั่งในการประมวลผล และวิเคราะห์การใช้ข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสม
กับลักษณะงาน
5)ดูแลและพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมระบบการสอบบัญชี และโปรแกรมระบบงานบริหารของกรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้ใช้งาน
6)ตรวจสอบการใช้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและการปฏิบัติงานของกรม
7)ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8)ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1)ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 2)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3)ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล และการใช้ชุดคำสั่งการบริหารจัดการฐานข้อมูล 4)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 6)ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
1) มนุษยสัมพันธ์ 2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) ความสามารถในการสื่อสาร
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากได้คะแนนสอบเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600483738284641.pdf
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(4) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(3) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1)ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 2)ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 3)ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 4)ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 5)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 6)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนชุดคำสั่ง ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ เช่น Windows Server, Linux Server เป็นต้น 7)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security) 8)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 9)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา Web.Application เช่น PHP, HTML, JavaScript, MySQL, MSSQL 10)ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
1) การคิดวิเคราะห์ 2) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 3) การดำเนินการเชิงรุก
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากได้คะแนนสอบเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637600483738284641.pdf

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต https://cad.thaijobjob.com

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในวันที่ 21 ก.ค. 2564 ทาง https://cad.thaijobjob.com
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ
-

ความรู้งานราชการ


 
ประกาศสอบมาใหม่

--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.1 k