สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดสอบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา หลายอัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2565

11 มิ.ย. 2565 เวลา 09:53 | อ่าน 607
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : พนักงานอื่นๆ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 3 อัตรา หลายอัตรา

วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี

ช่องทางรับสมัคร : ด้วยตนเอง


รับสมัคร : พนักงานหน่วยงานของรัฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน
เงินเดือน : 18000-30000 บาท
ประเภท :
จำนวน : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - การบัญชี
- วิศวกรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบัญชี การเงิน การบริหารงบประมาณ การพัสดุ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายใน ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
2) TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
3) TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 64 คะแนน
4) IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 5
5) CU TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
6) TU GET ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637903665430346315.pdf

รับสมัคร : พนักงานหน่วยงานของรัฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน
เงินเดือน : 18000-30000 บาท
ประเภท :
จำนวน : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - การบัญชี
- การเงิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี/การเงิน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการพลังงาน การจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการพลังงาน การให้ความเห็นประกอบการพิจารณาข้อเสนออัตราค่าบริการพลังงานของผู้รับใบอนุญาต รวมทั้งจัดทำข้อเสนอการปรับอัตราค่าบริการพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงดำเนินการพัฒนารูปแบบการรายงานบัญชีข้อมูลมาตรฐานสำหรับผู้รับใบอนุญาต และจัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการกำกับอัตราค่าบริการพลังงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
2) TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
3) TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 64 คะแนน
4) IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 5
5) CU TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
6) TU GET ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637903664060361965.pdf
รับสมัคร : พนักงานหน่วยงานของรัฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินเดือน : 18000-30000 บาท
ประเภท :
จำนวน : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, พลังงาน)
- วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการข้อมูล)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาระบบบริการดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสำนักงาน กกพ. ดูแลการใช้ระบบบริการดิจิทัล ฐานข้อมูล และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบฐานข้อมูล รวมถึงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน สนับสนุนการกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กำกับดูแลระบบรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยจากความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการบริการดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สนับสนุนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Data Sharing) สนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลพลังงานเพื่อสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงาน รวมถึงจัดทำการพยากรณ์และคาดการณ์สถานการณ์พลังงานเพื่อสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
2) TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
3) TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 64 คะแนน
4) IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 5
5) CU TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
6) TU GET ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637903653849263958.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทาง www.erc.or.th

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
พนักงาน
หางานกรุงเทพความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 145
• 420

สมัครตอนนี้

2.0K