กรมการปกครอง เปิดสอบ กรมการปกครอง

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 11 ส.ค. 2565

20 ก.ค. 2565 เวลา 19:48 | อ่าน 653
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ9 อัตรา วุฒิ : ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดตรัง)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศฯ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศฯ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637938192101462807.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดราชบุรี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือเป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติแต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศฯ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศฯ
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศฯ
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศฯ
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637938188111599799.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637928948394747327.pdf
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดแพร่)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637928938293129547.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดแพร่)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637928934315192022.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพะเยา)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอนหรือเป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637928926005756750.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอนหรือเป็นงานที่ีไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637928918970734369.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศกรมการปกครอง


ความรู้งานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 205
• 196

สมัครตอนนี้

1,697