สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Advertisement

สำนักปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565

21 ต.ค. 2565 เวลา 21:09 | อ่าน 285
แชร์ไปยัง
line
ประกาศผลสอบแล้ว
Advertisement


พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ2 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

รับสมัคร : พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
ตำแหน่ง : นิติกร
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางกฎหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเร่งรัด และงานติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดีความหรือการดำเนินการตัดจำหน่ายหนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญของกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และจัดทำรายงานผลการเร่งรัดและติดตามหนี้เป็นรายไตรมาส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมินจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๖.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปรนัย ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน
- ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิของพนักงานราชการ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปรนัย ๖๐ ข้อ ๖๐ คะแนน เกี่ยวกับลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนผู้สูงอายุ เช่น
- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงิน การจัดทำรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548
- ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน) ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี “สอบสัมภาษณ์” โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุน ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
https://job.ocsc.go.th/images/Job/638019605765838023.pdf
Advertisement
รับสมัคร : พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง : นิติกร
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย ศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปรับปรุง กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน การจ้างงานคนพิการ การคุ้มครองสิทธิ การขจัดการเลือกปฏิบัติและการช่วยเหลือทางกฎหมาย การจัดการหนี้สินกองทุน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมินจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๖.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปรนัย ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน
- ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๒) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปรนัย ๖๐ ข้อ ๖๐ คะแนน เกี่ยวกับลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๖.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน) ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี “สอบสัมภาษณ์” โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุน ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
https://job.ocsc.go.th/images/Job/638019603694934386.pdf

Advertisement

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศทั้งหมดหน่วยงานนี้
พนักงานราชการ


ความรู้งานราชการ

• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ

กำลังรับสมัคร

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news