เมืองพัทยา เปิดสอบ เมืองพัทยา

เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 309 อัตรา (วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566

8 พ.ย. 2566 เวลา 19:52 | อ่าน 4,310
แชร์ไปยัง
L
ประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้ว/ติดตามผลสอบ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
2. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
5. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
6. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
7. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
8. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
9. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
10. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
16. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
18. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
19. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
20. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
21. พนักงานเทศกิจ
22. พนักงานขับรถยนต์
23. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตคน
24. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตกแต่งสวน
25. นายท้ายเรือยนต์
26. ผู้ช่วยช่างปูน
27. พนักงานดับเพลิง
28. พนักงานดับเพลิง
29. ผู้ช่วยช่างประปา
30. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
31. คนสวน
32. คนงาน
33. ผู้ดูแลเด็ก
34. ภารโรง


พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ309 อัตรา วุฒิ : ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

เมืองพัทยาประกาศเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาพนักงานจ้างเมืองพัทยา

ด้วยเมืองพัทยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเมืองพัทยา และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำแหน่ง ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2569 รับสมัครจำนวน 277 อัตรา


โดยมีรายละเอียด ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) สังกัด เมืองพัทยา และสาขาเกาะล้าน
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด เมืองพัทยา และสาขาเกาะล้าน
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด เมืองพัทยา และสาขาเกาะล้าน


คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

มีสัญชาติไทย
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก
ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ
‼️รายละเอียดในการสมัคร‼️

ใบสมัครเข้าทำงาน (ขอรับได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน 2 ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ฉบับจริง จากหน่วยงานราชการ หรือสถานประกอบการที่เคยทำงานอย่างชัดเจน (สำหรับตำแหน่งผู้มีทักษะ)
ใบรับรองแพทย์ โดยต้องเป็นสถานพยาบาลของรัฐ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ กําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุด ราชการ)

สถานที่รับสมัคร ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร2ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 309 อัตรา (วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566
เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 309 อัตรา (วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566
เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 309 อัตรา (วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566
เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 309 อัตรา (วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566
เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 309 อัตรา (วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566
เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 309 อัตรา (วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566
เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 309 อัตรา (วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566
เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 309 อัตรา (วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566
เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 309 อัตรา (วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-3525-3126 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครโดย ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารมายื่นในวันสมัคร


ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) www.pattaya.go.th เพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆ จากเมืองพัทยา
Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 28 พ.ย. 2566 ทาง www.pattaya.go.th

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ


This tag :
ประกาศเมืองพัทยา
พนักงานจ้าง
หางานชลบุรี


ความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 283
• 83

สมัครตอนนี้

5,114