สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดสอบ
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2566 - 14 ม.ค. 2567

17 ธ.ค. 2566 เวลา 09:35 | อ่าน 1,004
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : พนักงานอื่นๆ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ขึ้นไป

ช่องทางรับสมัคร : ด้วยตนเอง


รับสมัคร : พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
เงินเดือน : 70000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการพลังงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
2. รูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
4 สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
5. เอกสารการแสดงประสบการณ์การทำงาน หรือหนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ การวิเคราะห์และพิจราณากรั่งกรองโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
3. ศึกษาวิเคราะห์ แนวทางและหลักเกณฑ์การกลั่นกรองโครงการ และจัดทำคู่มือพร้อมสอนงานให้กับบุคคลากรของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
4.ให้คำปรึกษา แนะนำ การทำหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ การตรวจรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6.เข้าร่วมประชุมต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้องทั้งภายในและภายนอก
8.สามารถร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามที่ว่าจ้างแต่งตั้ง
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567
https://job.ocsc.go.th/images/Job/638382540870414074.pdf

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ
เงินเดือน : 70000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุไม่น้อยกว่า 15 ปี
2. รูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
4 สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
5. เอกสารการแสดงประสบการณ์การทำงาน หรือหนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. วางแผนและร่วมดำเนินงาน ของ ส.กทอ. หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบพัสดุ รวมทั้งสอนงาน และเสนอแนะด้านระบบพัสดุ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ ความสามารถ สามารถให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ของส.กทอ. ตลอดจนควบคุมดูแลให้คำแนะนำด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาและจำหน่าย เมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้งานวัสดุหรือครุภัณฑ์นั้นๆ นอกจากนั้นมีหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับควบคุมดูแลงานพัสดุ การจัดทำเอกสารในระบบที่เกี่ยวกับพัสดุทั้งหมดให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
2. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถให้ความเห็นและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
3. สามารถปฎิบัติงานเต็มเวลาราชการ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638382540313337096.pdf

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
เงินเดือน : 70000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - เอกสารสมัคร
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 15 ปี
2. รูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
3.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
5.เอกสารการแสดงประสบการณ์การทำงาน หรือหนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
7.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. วางแผนและร่วมดำเนินงาน ของ ส.กทอ. หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสอนงาน เสนอแนะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ของ ส.กทอ.
2. มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สามารถศึกษา วิจัย ให้คำปรึกษา และมีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
3. ด้านการวิเคราะห์ระบบ
4. ด้านพัฒนาระบบ
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ด้านวิศวกรรมระบบฐานข้อมูล
7. ด้านวิศวกรรมระบบเครือข่าย
8. ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9. สามารถปฎิบัติงานเต็มเวลาราชการ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638382539700412019.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
พนักงาน
หางานกรุงเทพความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 330
• 71

สมัครตอนนี้

905