กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบพนักงานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2567

22 พ.ค. 2567 เวลา 09:56
ประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้ว/ติดตามผลสอบ


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2. นักทรัพยากรบุคคล
3. นิติกร


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : พนักงานราชการ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี

ช่องทางรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต


รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ด้านการปฏิบัติการ
(๑)จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(๒)ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
(๓)ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือ ในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
(๔)ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๒.ด้านการบริการ
(๑)ให้คำแนะนำชี้แจง ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
(๒)ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๓)ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔)ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๕) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS (๖)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638519179104956976.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑.ด้านการปฏิบัติการ
(๑)ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(๒)ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓)ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา การดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศรวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการละแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(๔)ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(๕)ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(๖)ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง ๒.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓.ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.ด้านการบริการ
(๑)ให้คำแนะนำชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(๒)ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(๓)ดำเนินการจัดการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๔)ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๕) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (๖) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638519175241922191.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นิติกร
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบงานประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) งานส่งเสริมคุณธรรม งานประเมินองค์กรคุณธรรม
และงานคุ้มครองจริยธรรมของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ได้แก่ การตอบข้อหารือ การวินิจฉัย การตรวจสอบ สืบสวน
และสอบสวน เป็นต้น เพื่อการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(๒) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณานำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ/ข้อหารือทางกฎหมาย เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ/ข้อเสนอแนะในประเด็นทางกฎหมายในการออก ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมถึงการจัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ องค์กรเอกชนหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ
(๕) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม การดำเนินงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น การพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีผู้ร้องต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ เสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย
(๖) กำกับ ดูแลการติดต่อประสานให้ความร่วมมือด้านข้อมูลทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับข้อมูลทางกฎหมายที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
(๗) ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
(๘) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๙) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและกรมวิทยาศาสตร์บริการบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ประสานงานด้านวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้
(๓) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งต่างๆ รวมถึงการจัดทำสัญญา และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ บุคคลและหน่วยงานภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เพื่อให้บุคลากรของรัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินการ และสามารถดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
(๒) ชี้แจงและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นต่อผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่ง รวมถึงการจัดทำสัญญา และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๓) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ (๖) ความรู้เกี่ยวกับระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๗) กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง และความรับผิดทางละเมิด (๘) ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638519169882064777.pdf

สมัครได้ทาง https://dss.thaijobjob.com/

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

7 มิ.ย. 2567 ทาง https://dss.thaijobjob.com/

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

ติดตามประกาศ | สมัครออนไลน์

This tag :
ทั้งหมดกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พนักงานราชการความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 146
• 272

สมัครตอนนี้

1.0K