กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 28 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส .หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 7 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 413 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 42 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-23 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 21 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 919 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 19 ตำแหน่ง 32 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ทางการแพทย์ รับสมัครระหว่าง 18-22 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 455 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 83 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-28 พ.ค. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 10 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 2,202 ครั้ง)
กรมบัญชีกลาง รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 61 อัตรา วุฒิ ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ชำนาญการ รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเอง -
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 2,124 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับโอนข้าราชการ 13 อัตรา วุฒิ ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน วิชาการ รับสมัครระหว่าง 1-25 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเอง -
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,043 ครั้ง)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-30 เม.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 647 ครั้ง)
โรงพยาบาลพระยายมราช รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-14 เมษายน 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 688 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10 เม.ย. – 7 พ.ค. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,009 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 14 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 มี.ค. – 13 เม.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,336 ครั้ง)
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 58 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 มี.ค. – 24 เม.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,182 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.เอก รับสมัครระหว่าง 20 มี.ค. – 10 เม.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 796 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...