สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ต.ค. – 22 พ.ย. 2562
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 334 ครั้ง)
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 2-27 ธ.ค. 2562
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 17 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 179 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-20 พ.ย. 2562
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 388 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ปวช. ปวท. ปวส. วุฒิ ครั้งแรก 2 อัตรา รับสมัครระหว่าง 4-8 พ.ย. 2562
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 255 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-11 พ.ย. 2562
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 5 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 238 ครั้ง)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-11 พ.ย. 2562
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 10 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 344 ครั้ง)
กรมการศาสนา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-25 ต.ค. 2562
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 243 ครั้ง)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 26 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-28 ต.ค. 2562
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 286 ครั้ง)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 21 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง 21-28 ต.ค. 2562
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 289 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 ต.ค. 2562
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 289 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 4-10 ต.ค. 2562
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 167 ครั้ง)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 10-17 ต.ค. 25626
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 177 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...