กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ม.ค. – 17 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,418 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-20 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 733 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-20 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 381 ครั้ง)
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-20 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 515 ครั้ง)
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชกาาร ครั้งแรก 28 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ม.ค. – 20 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 845 ครั้ง)
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชกาาร ครั้งแรก 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ม.ค. – 20 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 620 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกองทุน ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-21 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 269 ครั้ง)
กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ม.ค. – 22 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,632 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 ม.ค. – 23 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,065 ครั้ง)
กรมการข้าว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-25 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 648 ครั้ง)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-25 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,182 ครั้ง)
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 417 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 16 ม.ค. – 25 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 3,189 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 20 ตำแหน่ง 61 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่จำกัดวุฒิ, วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-26 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 245 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 จังหวัด 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 ม.ค. – 27 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 598 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก พิเศษ - วุฒิ สำหรับผู้ที่ผ่านภาค ข แต่ยังไม่ผ่านภาค ก รับสมัครระหว่าง 7-27 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต - สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,698 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 28 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-28 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 319 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-28 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 518 ครั้ง)
สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 38 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง บัดนี้ – 28 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,009 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ม.ค. – 28 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 729 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 7 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 647 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น บุคลากร 55 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 5 ก.พ. – 5 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 17 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 448 ครั้ง)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 1,000 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 14 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 20 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 800 ครั้ง)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 20 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 489 ครั้ง)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบเป็น พนักงานและลูกจ้าง 118 ตำแหน่ง 794 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 11 ก.พ. – 15 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 27 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 553 ครั้ง)
กสทช. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานตามสัญญาจ้าง 10 ตำแหน่ง 79 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ม.ค. – 15 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 27 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 634 ครั้ง)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครเป็น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 120 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 1 ต.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 41 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 3,269 ครั้ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็น อาจารย์และพนักงาน 21 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 23 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 43 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 505 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 19 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร อีเมลไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 315 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 505 ครั้ง)