การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 6-17 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,264 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 38 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-18 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 488 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 358 ครั้ง)
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-19 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 138 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 12-20 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 323 ครั้ง)
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 10-21 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 137 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-21 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 202 ครั้ง)
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 30 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-21 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 363 ครั้ง)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 124 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 4-24 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 39 ครั้ง)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 137 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-24 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 683 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 912 ครั้ง)
สำนักงาน กปร. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-24 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 415 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-24 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 476 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-25 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 260 ครั้ง)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 5-25 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 390 ครั้ง)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสอบเป็น ลูกจ้าง 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-28 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 248 ครั้ง)
สถานบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวง 19 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 11-28 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 375 ครั้ง)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 15 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 345 ครั้ง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 4 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 26 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 317 ครั้ง)
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเข้าทำงาน หลายอัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 28 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 62 ครั้ง)