โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 76 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 16-17 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 204 ครั้ง)
การประปานครหลวง รับสม้ครสอบเป็น พนักงาน 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-17 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 838 ครั้ง)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 14 ตำแหน่ง 80 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 9 – 18 ต.ค.2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 251 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-18 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 264 ครั้ง)
วิทยาลัยนาฏศิลป รับสมัครสอบเป็น ครูอัตราจ้าง 44 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 107 ครั้ง)
กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 10-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 204 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 17 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 377 ครั้ง)
กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 12-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 786 ครั้ง)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบเป้น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 776 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 3,725 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น พนักงานและลูกจ้าง 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 3 ก.ย. – 19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,332 ครั้ง)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็น 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 16 – 22 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 90 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 16-22 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 241 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 16-22 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 277 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,385 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-23 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 197 ครั้ง)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเป็น พนักงานสาธารณสุข 5 กลุ่มงาน 51 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-24 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 163 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-24 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,578 ครั้ง)
เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 137 ครั้ง)
เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างทั่วไป 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 135 ครั้ง)
เทศบาลนครสกลนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 6 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 107 ครั้ง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 625 ครั้ง)
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-26 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 221 ครั้ง)
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ต.ค. – 26 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 150 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 70 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 11-26 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 480 ครั้ง)
กองทัพบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 100 อัตรา วุฒิ ม.ปลายหรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 1-30 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 2,010 ครั้ง)
การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 559 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-31 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 889 ครั้ง)
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-31 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 263 ครั้ง)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5 ต.ค. เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหา รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 924 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-31 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 651 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครเป็น พนักงานสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ก.ย. – 31 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,003 ครั้ง)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครเป็น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 120 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 1 ต.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 163 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,010 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 24 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-30 ก.ย. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 328 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 2,136 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 19 ก.ย. – 12 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 360 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 2,569 ครั้ง)