สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานกองทุน 8 ตำแนห่ง 95 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง - รับสมัคร -ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ - อ่านแล้ว 5,906 ครั้ง)
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,385 ครั้ง)
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 80 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 1-14 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,656 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 222 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 13 ตำแหน่ง 33 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 744 ครั้ง)
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 22 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 908 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 กลุ่มงาน 17 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-15 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 802 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 97 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 18 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 597 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 9 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-15 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 764 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครเป็น พนักงานราชการ 18 อัตรา วุฒิ .ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-16 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 471 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 54 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล รับสมัครระหว่าง 1-16 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 616 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 11 กลุ่มงาน 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-17 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 333 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานเงินทุน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-17 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 279 ครั้ง)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-17 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 335 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามันธยมศึกษา เขต 29 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 สาขา 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 13-17 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 464 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 39 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 มิ.ย. – 17 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 3,679 ครั้ง)
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานประกันสังคม 66 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง 1-20 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,296 ครั้ง)
เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 13-22 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 266 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 48 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการแพทย์ รับสมัครระหว่าง 1-22 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,009 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 150 อัตรา (ชาย 128 อัตรา/หญิง 22 อัตรา) วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-29 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 15 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 951 ครั้ง)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-29 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 15 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 772 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-30 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 335 ครั้ง)
กรมพลศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-31 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 17 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 517 ครั้ง)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 67 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-31 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 17 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,093 ครั้ง)
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-25 ธ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 164 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 884 ครั้ง)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 170 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 273 ครั้ง)
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 13 ตำแหน่ง 63 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง จนกว่าจะครบ รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 170 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 666 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 กลุ่มงาน 83 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 170 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 2,597 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 มี.ค. 2563 จนกว่าจะคัดเลือก รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 170 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 271 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 10 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 11 ก.พ. – 31 ธ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 170 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 431 ครั้ง)