สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 5-19 ส.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,457 ครั้ง)
กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็น พนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-19 ส.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 207 ครั้ง)
กรมบังคับคดี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 111 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-19 ส.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 579 ครั้ง)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 450 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ก.ค. - 20 ส.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,189 ครั้ง)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-23 ส.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 58 ครั้ง)
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานและลูกจ้าง 184 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 8-26 ส.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 111 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 5-26 ส.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 288 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-29 ส.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 260 ครั้ง)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-30 ส.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 744 ครั้ง)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-30 ส.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 274 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 5 ส.ค. – 3 ก.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 400 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ปวส. ป.ตรี วุฒิ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 8 อัตรา รับสมัครระหว่าง 15 ส.ค. – 4 ก.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 17 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 136 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7 ส.ค. – 4 ก.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเอง - สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 17 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 241 ครั้ง)