สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 10-16 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 212 ครั้ง)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-16 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 312 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานรากชาร 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-17 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 123 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-17 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 230 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 3-17 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 295 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-18 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 186 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-18 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 159 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง 99 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 3-20 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 125 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 130 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง 12-20 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 141 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง 14-20 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 454 ครั้ง)
กรมประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 จ.กระบี่ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 12-20 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 262 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรกจำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-20 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 223 ครั้ง)
กรมส่งเสริมคุณภาพส่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 399 ครั้ง)
สำนักงานเขตประเวศ รับสมัครเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ รับสมัครระหว่าง 12-21 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 54 ครั้ง)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 14-21 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 43 ครั้ง)
เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ปวช. รับสมัครระหว่าง 13-21 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 211 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ปวท.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-21 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 246 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-23 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 116 ครั้ง)
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 3-25 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 442 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 3-25 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 168 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 15 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 3-25 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 222 ครั้ง)
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 11-26 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 218 ครั้ง)
ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานช่วยปฏิบัติงาน 45 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 175 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-26 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 261 ครั้ง)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 116 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-27 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 409 ครั้ง)
สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ปวช. รับสมัครระหว่าง 3-28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 143 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 28 ตำแหน่ง 62 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 156 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 270 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 26 พ.ย. – 28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 232 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 พ.ย. – 28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 220 ครั้ง)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 217 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.เอก รับสมัครระหว่าง 23 พ.ย. – 3 ม.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเอง - สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 18 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 738 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 20 พ.ย. 61 – 6 ม.ค. 62 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 21 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 106 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11 ธ.ค. 61 – 9 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 24 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 272 ครั้ง)
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็น นักเรียนจ่าอากาศ 443 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 1 ธ.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 46 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 944 ครั้ง)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครเป็น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 120 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 1 ต.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 103 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,724 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 24 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-30 ก.ย. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 268 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 3,119 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 19 ก.ย. – 12 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 300 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 4,257 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 19 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร อีเมลไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 377 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 73 ครั้ง)