สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 51 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-21 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 97 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 138 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-21 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 115 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางพยาบาล รับสมัครระหว่าง 14-21 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 82 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 115 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางพยาบาล รับสมัครระหว่าง 14-21 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 122 ครั้ง)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 เม.ย. – 21 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 724 ครั้ง)
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 72 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-22 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 74 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางพยาบาล รับสมัครระหว่าง 15-22 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 74 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ นครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-22 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 247 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 29 เม.ย. – 22 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 401 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-23 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 92 ครั้ง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-23 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 130 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-24 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 65 ครั้ง)
สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 22 อัตรา วุฒิ ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 1-24 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 346 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-24 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 371 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง ครั้งแรก 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-27 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 556 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 27 อัตรา วุฒิ ปวส. ปวช. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 21-28 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 204 ครั้ง)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-29 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 267 ครั้ง)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-29 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,056 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง ครั้งแรก 14 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-30 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 297 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 8 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 10-31 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 229 ครั้ง)
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-31 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 287 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการท้องถิ่น 63 ตำแหน่ง 8,500 กว่าอัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 9-31 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 2,704 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่งครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 329 ครั้ง)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 35 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 333 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 15 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 19 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 218 ครั้ง)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 20 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 229 ครั้ง)
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเป็น นักเรียนอุตุนิยมวิทยา 50 คน วุฒิ ม.ปลาย สายวิทยาศาตร์ รับสมัครระหว่าง 15 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 25 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 316 ครั้ง)