สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ อังคาร 4 สิงหาคม 2563

เพิ่มประกาศ +
lสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2563
เมื่อ 2020-04-08 08:46:34 อ่าน 330

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ชื่อตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: (สอบถาม)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
(1) ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือ คุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
(3) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
(4) มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-832-9265 หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2563
ประกาศสอบใหม่