สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
ศูนย์ข่าวประกาศสอบงานราชการ หางานราชการ เปิดสอบทุกศูนย์สอบ
วันนี้ อังคาร 27 ตุลาคม 2563

เพิ่มประกาศ +
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน 1 อัตรา
เมื่อ 2020-06-19 10:49:16 อ่าน 321

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน 1 อัตรา

ข้อกำหนดภาระงาน : ประสานงาน ติดตามงาน บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จัดทำเอกสาร โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่ายและจัดทำบันทึกการประชุม สรุปผลการดำเนินโครงการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. ไม่จำกัดเพศ (ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว)
3. มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ และยินดีให้บริการ
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมงานได้
5. มีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการประสานงานและงานการเงินอย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าจ้างเดือนละ : ขั้นต่ำ 15,000-18,000 บาท
(ไม่มีสวัสดิการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
หลักฐานที่ใช้สมัคร :
1. ใบสมัครของศูนย์เครือข่ายฯ Downloader ใบสมัคร https://bit.ly/2zJrYMw 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงประสบการณ์ในการทำงาน (หนังสือรับรอง)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 ห้อง 601 โทร.02-218-3910
หรือส่งใบสมัคร E-mail : [email protected]ประกาศสอบใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2020 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต