สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
ตอนนี้ 1,048 อัตรา
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน
เมื่อ 2020-12-16 11:27:25 อ่าน 241

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
- มีอายุ 35 – 55 ปี
- ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารแผนและงบประมาณ หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินผลลัพธ์แผนยุทธศาสตร์ และ/หรือการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
- มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือที่ Email: [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 8329365 หรือ 088 - 8787220 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ประกาศสอบใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต