สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
ตอนนี้ 519 อัตรา
ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดหาผู้จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงิน
เมื่อ 2021-04-08 11:43:02 อ่าน 91

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2 .อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. วุฒิการศึกาาปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
5. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel)
6. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานเป็นอย่างดี
7. มีความามารถในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีม
9. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
10. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งหยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักงานราชการ
11. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
12. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
13. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอทาง e-mail : [email protected] หรือ ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าของถึง งานพัสดุ สถาบันวิจัยกระทรวงสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/34 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2564 - 20 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามมารถดุรายละเอียดได้ที่เว็บไซคื www.hsri.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-8329227 (ฐานิตา) ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต