สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ

ตอนนี้ 1,057 อัตรา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
เมื่อ 2021-10-12 14:32:46 อ่าน 47

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
๑. สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ เพศหญิง
๒.๒ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
๒.๓ อายุระหว่าง ๑๘ - ๔๐ ปีบริบูรณ์
๒.๔ มีสัญชาติไทย
๒.๕ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
๒.๖ มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
๒.๗ มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
๓. อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
๔. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ
- อื่น ๆ
๕. รายละเอียดการสมัคร
๕.๑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๖๔
๕.๒ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
(๔) สำเนาใบแสดงผลการเรียน
๕.๓ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิไล อริยะศรี
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๙๖๐ ต่อ ๖๙๖๐๐๐ หรือ 096 7211020
ประกาศสอบใหม่

 
ซื้อขายรถบ้าน.com

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต