เว็บสอบราชการ

สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 |
ตอนนี้ 11,072 อัตรา
รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 18,000 บา
เมื่อ 2021-11-22 12:06:02 อ่าน 67

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิทยาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 อายุไม่ตำกว่า 18 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ปีขึ้นไป และหรือประสบการณ์การทำงาน
ด้านการประสานงานกับหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สามารถดูแล Website, Web page พร้อมแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นได้
 สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator, Adobe Photoshop เบื้องต้นได้
 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 มีความรับผิดชอบ อดทน ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
 หนังสือรับรองผลการศึกษา (transcript) จำนวน 1 ชุด
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองได้ที่ มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 255 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2564 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร 0 2306 8962
*วิธีการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์*
ประกาศสอบใหม่

 
ซื้อขายรถบ้าน.com

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต