สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ธ.ค. 61 – 11 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 1 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 60 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา วุฒิ ปวส. ปวท. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ธ.ค. 61 – 18 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 8 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 167 ครั้ง)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 ธ.ค. 61 – 9 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 146 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 ธ.ค. 61 – 9 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 283 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 17 ธ.ค. 61 – 9 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 1 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 162 ครั้ง)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 217 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11 ธ.ค. 61 – 9 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 24 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 272 ครั้ง)
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 3-25 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 442 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-26 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 261 ครั้ง)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 116 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-27 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 409 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 3-25 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 168 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 15 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 3-25 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 222 ครั้ง)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ธ.ค. 61 – 8 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 1 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 240 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.เอก รับสมัครระหว่าง 23 พ.ย. – 3 ม.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเอง - (สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 18 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 738 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 270 ครั้ง)
กรมส่งเสริมคุณภาพส่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 399 ครั้ง)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง ครั้งแรก 19 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 1 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 319 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 23 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 454 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...