สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 80 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-19 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 145 ครั้ง)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 22 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ส.ค. – 14 ก.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 13 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 120 ครั้ง)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ส.ค. – 4 ก.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 327 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 247 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-21 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 2,561 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 16 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล รับสมัครระหว่าง 3-7 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 3 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 351 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-11 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 587 ครั้ง)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-11 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 2,729 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 12 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 5-26 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 15 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 879 ครั้ง)
กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 9 ตำแหน่ง ครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 2 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 940 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 3-24 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,026 ครั้ง)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10 ส.ค. – 2 ก.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 22 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,053 ครั้ง)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ก.ค. – 21 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 520 ครั้ง)
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 29 ก.ค. – 19 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,272 ครั้ง)
กรมพลศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-31 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 907 ครั้ง)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 67 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-31 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,661 ครั้ง)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-29 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,088 ครั้ง)
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 22 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,034 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 28 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส .หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,025 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...