โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ต.ค. 23 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 12 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 102 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง 227 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ต.ค. – 8 พ.ย. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 384 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคล(คนพิการ) สอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 26 ต.ค. – 8 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 112 ครั้ง)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 26 ต.ค. – 9 พ.ย. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 108 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 19-26 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 309 ครั้ง)
จังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 22-29 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 139 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 16-22 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 241 ครั้ง)
กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 10-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 204 ครั้ง)
โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-29 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 136 ครั้ง)
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-26 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 221 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 16-22 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 277 ครั้ง)
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ต.ค. – 26 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 150 ครั้ง)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบเป้น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 776 ครั้ง)
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-31 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 263 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,385 ครั้ง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 625 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ก.ย. - 12 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,299 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ก.ย. – 12 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 319 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...