กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 1-8 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 101 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็น พนักงานราชการทั่วไป 83 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-8 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 210 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-15 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 7 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 274 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-12 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 143 ครั้ง)
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 พ.ค. - 5 มิ.ย. – 1 ก.ค. 256 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 282 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 20 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 282 ครั้ง)
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 1-8 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 134 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 82 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-8 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 478 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 15 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 525 ครั้ง)
สำนักงานทางหลวงที่ 9 กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 1-8 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 344 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 11 ตำแหน่ง 55 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 436 ครั้ง)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 473 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-25 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 691 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 - 26 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 728 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 18 - 22 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 887 ครั้ง)
สำนักงานทางหลวงที่ 8 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 12-18 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 388 ครั้ง)
สำนักงานก่อสร้างทางที่ 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 28 เม.ย. - 15 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 504 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-14 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 415 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...