สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 ก.พ.-1 มี.ค.2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 58 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 28 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-28 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 320 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-28 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 108 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 289 ครั้ง)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-28 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 293 ครั้ง)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-26 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 217 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-28 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 519 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 จังหวัด 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 ม.ค. – 27 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 598 ครั้ง)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 13 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 402 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 25 ก.พ. – 6 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 414 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-20 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 381 ครั้ง)
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-20 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 515 ครั้ง)
กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 23 ม.ค. – 8 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 516 ครั้ง)
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-7 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 317 ครั้ง)
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 11-15 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 862 ครั้ง)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. รับสมัครระหว่าง 4-12 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 340 ครั้ง)
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 219 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ม.ค. – 6 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 763 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...