เทศบาลเมืองสามพราน รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 73 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-24 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 18 ครั้ง)
เทศบาลตำบลปางปู รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 14 ตำแหน่ง 73 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-21 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 52 ครั้ง)
วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างเหมา 74 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 3-21 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 247 ครั้ง)
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 11 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ก.ค. – 14 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,412 ครั้ง)
เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครเป็น พนักงานจ้าง 57 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-31 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 20 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 913 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-19 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,626 ครั้ง)
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานกองทุน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-7 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 17 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 2,628 ครั้ง)
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 18 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 972 ครั้ง)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 44 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ก.ค. – 4 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 942 ครั้ง)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 8 ตำแหน่ง 44 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 15-22 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 333 ครั้ง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครสอบเป็น เจ้าหน้าและอาจารย์ 36 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 25 มิ.ย. – 28 ก.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 48 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 897 ครั้ง)
เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 13-22 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 555 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานเงินทุน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-17 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 423 ครั้ง)
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานประกันสังคม 66 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง 1-20 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,775 ครั้ง)
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-30 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 352 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 97 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 18 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 684 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 409 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 16-26 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 361 ครั้ง)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเข้าทำงาน 204 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 15-18 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 274 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...