จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็น อาจารย์และพนักงาน จำนวน 0 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัคร 23 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 ตำแหน่ง 26 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562

3 ก.พ. 2562 เวลา 10:37 | อ่าน 2,594
แชร์ไปยัง
line
ประกาศผลสอบแล้ว


พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ21 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 16,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. งานยุทธศาสตร์ด้านบริหารงานบุคคล
2. กลั่นกรอง วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล
ที่ส่วนงานเสนอมา
3.งานเลขานุการกิจที่ประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
3. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
4. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
5. สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636846147483034082.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ หรือ
การออกแบบด้านแฟชั่น หรือ การออกแบบสิ่งทอ โดยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางด้านศิลปะหรือการออกแบบ และ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการตลาดแฟชั่น หรือ ด้านสิ่งทอ
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636846119710575589.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
- จิตวิทยาโรงเรียน
- จิตวิทยาคลินิก
- จิตวิทยาการศึกษา
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือโทที่เกี่ยวกับจิตวิทยา
หากมีวุฒิปริญญาตรีด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์หรือมีประสบการณ์ในการทํางาน
ในสถานศึกษา จะได์รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง 100 คะแนน
- ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ 100 คะแนน
- เสนอผลงานวิชาการ 100 คะแนน
เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กําหนด 30 นาที
โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ซักถาม
- สัมภาษณ์ 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636846115519865894.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636846106952175850.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 25,100 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม และสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ในสาขา สถาปัตยกรรม หรือ สาขามัณฑนศิลป หรือ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
- มีความสามารถในด้าน
- ด้านการสอน
- ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
- มีประสบการณ์การออกแบบ 5 ปี ขึ้นไป
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636846101683234484.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าสาขาวิชา Microbiology
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรูู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636846091853072231.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมการบรรจุภัณฑ์
สาขาวิทยาศาสตร์การบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านบรรจุภัณฑ์ สาขาเคมี
สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาพอลิเมอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636846055338413712.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : -ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบําบัด หรือเทียบเท่า
ไม่ต่ํากว่านี้ และต้องสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบัดบัด
-ต้องมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ยังไม่หมดอายุ
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทํางานรวมกับผู้อื่น จํานวน 30 คะแนน
2. สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของจุฬาฯ จํานวน 10 คะแนน
3. สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
ในตําแหน่ง
4. ประเมินความรู้เฉพาะสาขา จํานวน 30 คะแนน
5. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 10 คะแนน
6. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
7.สอบสอน โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
จํานวน 100 คะแนน
หมายเหตุ : ข้อที่ 3.4 – 3.6 ประเมินโดยการนําเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845471761755036.pdf
ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย AR-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1.ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร,ทางทะเล สมุทรศาสตร,
การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา วาริชศาสตร, วิทยาศาสตร, / วิศวกรรม / เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมทางน้ํา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. หากสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องต้องมีประสบการณ์,การเก็บตัวอย่างและการ
ดําเนินการศึกษาภาคสนาม หรือทําการศึกษาวิทยานิพนธ์,ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/น้ํา
3. สามารถไปปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์,ทางทะเลและศูนย,ฝึกนิสิต เกาะสีชังได้
4. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2 ประเมินความรู้ เฉพาะสาขา
3. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
4.ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์,ของมหาวิทยาลัย
5. สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845463213436100.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิ
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาหลักสูตร หรือ
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษา
วุฒิปริญญาโท ด้านนิเทศการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตร หรือ
- กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านนิเทศการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตร
และอยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1.สอบข้อเขียน
1.1 วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
1.2 วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
1.3 ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน)
2.เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน 100 คะแนน) เสนอผลงานทางวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผูู้กําหนด
30 นาที โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ
และผู้ฟังซักถาม
3. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845457329919582.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- ได้รับปริญญาทางด้านสถาปัตยกรรม อย่างน้อย 1 ปริญญา
- มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
- มีประสบการณ์การสอนหลักสูตรนานาชาติ
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845448442271238.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางสาขาวิชาสุขศึก
ษาและพลศึกษา และ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษา และ/หรือ พลศึกษา
และจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกต้องเกี่ยวข้องกับพลศึกษา
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง 100 คะแนน
- ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ 100 คะแนน
2. เสนอผลงานวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ
100 คะแนน เสนอผลงานทางวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กําหนด 30 นาที โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
3. สัมภาษณ์ 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845441788250650.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
(Industrial Design) หรือการออกแบบ (Design)
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845431945867698.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
(Industrial Design) หรือการออกแบบ (Design)
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรูู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845426481135133.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาอาหารเคมี หรือโภชนศาสตร์คลินิก หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง และ
- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1.ประสบการณ์การวิจัย (100 คะแนน) ประกอบด้วย
- การนําเสนอผลงานวิจัยที่ภาควิชา (70 คะแนน)
- บทคัดย่อประกอบการบรรยายเป็นภาษาไทย (30 คะแนน)
2. สอบสอน (100 คะแนน) ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
3. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ผู้สมัครต้องทดสอบคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (วัดทัศนคติ)
ผู้สมัครต้องได้คะแนนการสอบในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 แต่ละข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จาก
คะแนนเต็ม จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845419079521785.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สมุนไพร
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีผลงานวิจัย
- มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระ
ดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
ISI/SCOPUS โดยเป็นผู้เขียนหลักหรือผู้เขียนชื่อแรก และผลงานวิจัยต้องมิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
- มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์และการให้คําปรึกษาแก่ นิสิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- มีความสามารถในการใช ภาษาอังกฤษดี
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845411716790660.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย AR-5
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นใดที่
หน่วยงานพิจารณาแล้วเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่น และสามารถติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์ได้
- มีประสบการณ์ในการทํางานวิจัย หรืองานทดสอบ ในสัตว์ทดลอง และ/หรือ เคยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏบัติ
งานในหน้าที่ และมีความรู้ ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ดี
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - พัฒนา วางแผน และดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย หรือมีส่วนรวมในการพัฒนา
โครงการวิจัย
- ให้คําปรึกษาหรือริเริ่มการทดลองวิจัย และมีส่วนรวมหรือปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลและข้อมูล ทดลอง-วิจัย รวมทั้งสามารถเผยแพร&ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะได้
- พัฒนาการให้บริการ งานบริการทางห้องปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์ฯ
- จัดเก็บข้อมูล เช่น ผลการทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด และตรวจพิสูจน์ได้ โดยวางเป็นระบบ
- สนับสนุน และช่วยงานประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการต่างๆของศูนย์ฯ
- งานอื่นๆที่ได รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845388381075934.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีวุฒิ
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Landscape Architecture)
และ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Landscape Architecture)
2. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอ ผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845377876415102.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรืออยู่
ระหว่างการรออนุมัติใบปริญญาบัตรจาก
สถาบัน สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึกษา โดยมีพื้นฐาน
การศึกษาที่เน้นการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง หรือการวิจัยแบบผสมวิธี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง 100 คะแนน
- ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ 100 คะแนน
2. เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน 100 คะแนน
- เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กําหนด 30 นาที
และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
3. สัมภาษณ์ 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845363036986335.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : -ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
-มีความรู้และความสนใจทางปรัชญาศาสนา พุทธปรัชญา และปรัชญาญี่ปุ่น
-ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้ เฉพาะสาขา
-ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์_ของมหาวิทยาลัย
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636845308056771647.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะของงานประจำที่ต้องปฏิบัติ
4.1 การจัดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาโทและจัดเตรียมการสอบคัดเลือก
4.2 การจัดการด้านทะเบียนและฐานข้อมูลนิสิต (อาทิ การขอเปิดรายวิชา การขอสำเร็จการศึกษา เป็นต้น)
4.3 งานการประกันคุณภาพทางวิชาการและการศึกษา (เช่น การจัดเตรียมเอกสารประกันคุณภาพหลักสูตร การตรวจสอบผลการศึกษาหรือผลสอบภาษาอังกฤษของนิสิตในหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น)
4.4 การบริการด้านการศึกษาแก่นิสิต (เช่น แก้ไขปัญหาในการลงทะเบียน หรือจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนแก่นิสิต เป็นต้น)
4.5 งานพัฒนากระบวนการการศึกษาและงานพัฒนาตนเอง (เช่น การพัฒนาคู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ออนไลน์แก่นิสิตชาวต่างชาติ การเข้าร่วมอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นต้น)
4.6 งานจัดกิจกรรมด้านวิชาการ และการบริการการศึกษา (เช่น ประสานงานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดดูงานนอกสถานที่ การจัดประชุมเชิงวิชาการ เป็นต้น)
4.7 จัดเตรียมและประสานงานการเรียนการสอนของหลักสูตร (เช่น การประสานงานในการส่งหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาทำการสอนให้หลักสูตร การจัดตารางการเรียนการสอน หรือประสานงานการกำหนดวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตเป็นต้น)
4.8 ดูแลประสานงานเรื่องทุนการศึกษาของหลักสูตร ฯ และสวัสดิการต่างๆ แก่นิสิตและคณาจารย์ (เช่น การบริหารทุนการศึกษาของนิสิตชาวต่างชาติ การจัดหาที่พักแก่นิสิตและผู้สอนชาวต่างชาติ เป็นต้น)
4.9 การจัดทำงานการเงินของหลักสูตรฯ (เช่น การขออนุมัติการใช้เงินและการเบิกจ่ายเงินเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารของหลักสูตร เป็นต้น)
4.10 การจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตร และทะเบียนรายวิชาออนไลน์บนระบบ CU-CAS
4.11 งานสารบรรณและบริหารงานของสำนักงาน (เช่น งานเอกสารของหลักสูตร จัดทำ
บันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น)
4.12 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
5.2 ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
5.5 สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 3. ความรู้ความสามารถ
3.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้แก่ MS-WORD, MS-EXCEL, MS-POWERPOINT และการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
3.2 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี
3.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่
3.5 มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการทำงาน
3.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและ/หรือนอกสถานที่ได้
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636838351673730397.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

กรอกใบสมัครออนไลน์ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศทั้งหมดหน่วยงานนี้


ความรู้งานราชการ

• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ

กำลังรับสมัคร

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news