สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
ตอนนี้ 1,048 อัตรา
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
เมื่อ 2020-11-03 14:48:58 อ่าน 429

ด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุด โดยปฏิบัติงาน ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดรถเคลื่อนที่ จำนวน ๕ อัตรา
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
อาสาสมัครช่วยปฏิบัติราชการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 5 อัตรา
๒. อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
๒.๑ อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ ๖๐.- บาท/คน (ทำงานไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อวัน)
๒.๑.๑ ปฏิบัติงาน ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร วันอังคาร - วันเสาร์
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
๒.๑.๒ ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ วันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒.๑.๓ ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒.๒ ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดฯ ดังนี้
๓.๑ งานบริการ ได้แก่ งานบริการยืม - คืนทรัพยากรห้องสมุด บริการหนังสือจอง บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต บริการทำบัตรสมาชิก บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด ฯลฯ
๓.๒ งานเทคนิค ได้แก่ เตรียมหนังสือออกให้บริการ บันทึกข้อมูลหนังสือลงฐานข้อมูล บันทึกข้อมูลสมาชิกในฐานข้อมูล จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้นให้บริการ
๓.๓ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๔.๑ มีสัญชาติไทย
๔.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๔.๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก
๔.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๔.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๔.๖ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๔.๗ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ขึ้นไป (สำหรับผู้สมัครหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร)
๔.๘ หากมีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านห้องสมุดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๕. กำหนดการและวิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อาคารธานีนพรัตน์
ชั้น ๑๗ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัคร ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ
๖. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
๖.๑ ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง จำนวน ๑ ใบ ขนาด ๑ นิ้ว (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จนถึงวันรับสมัคร )
๖.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๕ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น ๑๗ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) และทางเว็บไซต์
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว http://www.bangkok.go.th/cstd
๗.๒ กำหนดการคัดเลือก วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา 09.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น ๑๗ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)
๘. วิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน
๘.๑ จะพิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครช่วยปฏิบัติราชการ ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

๘.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ เรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากลำดับที่ในการสมัครจากน้อยไปมาก
๙. การประกาศผลการคัดเลือก
9.1 ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ส่วนห้องสมุด
และการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น ๑๗ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) และทางเว็บไซต์ สำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว http://www.bangkok.go.th/cstd 9.2 รายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น ๑๗ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)
9.3 สำหรับการขึ้นบัญชีผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
นับแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ที่สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่หมายเลขประจำตัวลำดับก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๑. ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีพันธะผูกพันใดๆ กับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ประกาศสอบใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต