จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 23 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) ช่วงรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. – 15 เม.ย. 2564

26 ก.พ. 2564 เวลา 20:44 | อ่าน 3,044
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ23 อัตรา วุฒิ : ป.โท ป.เอก รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ตำแหน่ง : อาจารย์ (คณะจิตวิทยา)
เงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Industrial and Organizational
Psychology, Human Resource Development หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่นำ ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637495306490233399.pdf

ตำแหน่ง : อาจารย์ (คณะจิตวิทยา)
เงินเดือน : 40,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Counseling Psychology หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยามาแล้วไม!ต่ำกว!า 600 ชั่วโมง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่นำ ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637495304485941879.pdf

ตำแหน่ง : อาจารย์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
เงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล และสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ
การบริหารการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ หรือสาขาที่สัมพันธ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่นำ ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637495302317850071.pdf

ตำแหน่ง : อาจารย์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
เงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาสถิติ หรือชีวสถิติ หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่นำ ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ทักษะ/สมรรถนะ : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637495299101416420.pdf

ตำแหน่ง : อาจารย์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
เงินเดือน : 28,900 บาท
ประเภท :
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ หรือสาขาที่สัมพันธ์ และสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางการพยาบาล เกียรตินิยม)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่นำ ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637495296106367160.pdf
ตำแหน่ง : อาจารย์ (คณะจิตวิทยา)
เงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Industrial and Organizational Psychology, Human Resource Development หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2. ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
3. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
4. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
5. สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
หรือสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637485958044540758.pdf

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (คณะจิตวิทยา)
เงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : พนักงานสายปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ส่วนงานพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการตามเกณฑ์และข้อบังคับของฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อจัดตารางเรียน ตารางสอน จัดทำข้อสอบ และคุมสอบ
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
3. ดำเนินการ ประสานงาน ด้านกิจกรรมต่าง ๆ (การรับสมัครเข้าศึกษา งานปฐมนิเทศ
งานปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น) ของนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
4. ประสานงานการเชิญวิทยากร อาจารย์พิเศษ ในรายวิชาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และ
เบิกค่าตอบแทน
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
1. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง
(ประเมินทดสอบทัศนคติและบุคลิกภาพ Personality Test และประเมิน
ความถนัด Aptitude Test)
2. การทดสอบโดยส่วนงาน/หน่วยงาน
2.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2.2 ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
2.3 สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3. คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637479885757088242.pdf

ตำแหน่ง : อาจารย์ (คณะจิตวิทยา)
เงินเดือน : 40,000 บาท
ประเภท : พนักงานสายวิชาการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Counseling Psychology หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยามาแล้วไม่ต่ำกว่า 600 ชั่วโมง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1.ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2. ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
3. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
4. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
5. สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
หรือสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637479880363982769.pdf

ตำแหน่ง : อาจารย์ (คณะสหเวชศาสตร์)
เงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท : พนักงานสายวิชาการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการกำหนดอาหาร โภชนาการ โภชนศาสตร์คลินิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ประเมินความรู้เฉพาะสาขา (สอบข้อเขียน) จำนวน 100 คะแนน
2. สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จำนวน 30 คะแนน
3. สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของจุฬาฯ จำนวน 10 คะแนน
4. สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 คะแนน
5. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คะแนน
6. สอบสอนภาษาไทยและอังกฤษโดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที จำนวน 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
1. คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
2. คะแนน TOEFL (Institutional Test Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 550
3. คะแนน TOEFL (Internet-based Test : IBT) ไม่น้อยกว่า 79
4. คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
5. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มี
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่นำใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้
และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637479874735784882.pdf

ตำแหน่ง : อาจารย์ (คณะสหเวชศาสตร์)
เงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท : พนักงานสายวิชาการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชารังสีวิทยา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค โดยต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาวิชารังสีเทคนิค จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาวิชารังสีเทคนิค
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จำนวน 30 คะแนน
2. สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของจุฬาฯ จำนวน 10 คะแนน
3. สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง จำนวน 10 คะแนน
4. ประเมินความรู้เฉพาะสาขา จำนวน 30 คะแนน
5. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 10 คะแนน
6. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คะแนน
ึ7. สอบสอน โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที จำนวน 100 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
1. คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
2. คะแนน TOEFL (Institutional Test Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 550
3. คะแนน TOEFL (Internet-based Test : IBT) ไม่น้อยกว่า 79
4. คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
5. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่นำใช้ในการสมัครงาน/ บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637479862267942967.pdf

ตำแหน่ง : อาจารย์ (คณะสหเวชศาสตร์)
เงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท : พนักงานสายวิชาการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชารังสีวิทยาสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จำนวน 30 คะแนน
2. สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของจุฬาฯ จำนวน 10 คะแนน
3. สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง จำนวน 10 คะแนน
4.ประเมินความรู้เฉพาะสาขา จำนวน 30 คะแนน
5. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 10 คะแนน
ุ6. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คะแนน
ึ7. สอบสอน โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที จำนวน 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
1. คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 550
2. คะแนน TOEFL (Institutional Test Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 550
3. คะแนน TOEFL (Internet-based Test: IBT) ไม่น้อยกว่า 79
4. คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
5. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในประเทศที่มีการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่นำใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637479854098012615.pdf
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบกายภาพ สังกัด สำนักบริหารระบบกายภาพ
เงินเดือน : 54,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เงิน ปจต. 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และจัดการภาระงานหลักตามขอบข่ายภาระงาน
ของสำนักบริหารฯ ที่ระบุในโครงสร้างองค์กรของสำนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ และมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการภาระงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารฯ รวมทั้งความสามารถด้านการบริหารจัดการในการจัดระบบงาน การอำนวยการ การสั่งการ การมอบหมายงาน และกำกับ แนะนำติดตามผลตรวจสอบประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายของสำนักบริหารฯ สำนักงานฯ และของมหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบ)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637475222030460282.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความรู้งานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 12
• 292

สมัครตอนนี้

1,005