จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) ช่วงรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. - 30 พ.ย. 2562

26 ก.ย. 2562 เวลา 20:43 | อ่าน 4,317
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ50 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาชีววิทยา หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข!อง ที่เน!นด!านชีววิทยาระดับเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
(Cell Biology and Molecular Biology)
- ผู้สมัครเป็นผู้มีประสบการณ์วิจัยด!านชีววิทยาระดับเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล และมี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเผยแพร่งานวิจัยในแบบอื่นๆ และมีความรู!ความสามารถ
ในการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา
ดังต่อไปนี้
- General Biology
- Cell Physiology
- olecular Biology
- Advanced Cell Biology
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637051141387396642.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค และตองมีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชารังสีเทคนิค จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
วิชารังสีเทคนิค สาขาวิชารังสีวิทยา
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทํางานร่วมกับผูอื่น จํานวน 30 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของจํานวน 10 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา จํานวน 30 คะแนน
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 10 คะแนน
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
- สอบสอน โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
จํานวน 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637051075060352952.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
วิชารังสีเทคนิค สาขาวิชารังสีวิทยา
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทํางานร่วมกับผู้อื่น จํานวน 30 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของ จํานวน 10 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา จํานวน 30 คะแนน
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 10 คะแนน
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
- สอบสอน โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
จํานวน 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637051071736302827.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย AR-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นใดที่หน่วยงาน
พิจารณาแล้วเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื่น และสามารถติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯได้
- มีประสบการณ์ในการทํางานวิจัย หรืองานทดสอบ ในสัตว์ทดลอง และ/หรือ เคยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และการเขียน
รายงานการวิจัย
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และมีความรู้ ความสามารถในการจัดเก็บข อมูลอย่างเป็นระบบได้ดี
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - พัฒนา วางแผน และดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา โครงการวิจัย
- ให้คําปรึกษาหรือริเริ่มการทดลอง-วิจัย และมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลและข้อมูล
- ทดลอง-วิจัย รวมทั้งสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะได้
- พัฒนาการให้ บริการ งานบริการทางห้องปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์ฯ
- จัดเก็บข้อมูล เช่น ผลการทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด และตรวจพิสูจน์ได้ อย่างเป็นระบบ
- สนับสนุน และช่วยงานประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการต่างๆของศูนย์ฯ
- งานอื่นๆที่ได รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637051068059822544.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับเคมี
- มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ (analytical chemistry) เคมีอนินทรีย์
(inorganic chemistry) เคมีฟิสิกัล (physical chemistry) เคมีสีเขียวและยั่งยืน (green
and sustainable chemistry) หรือเคมีสิ่งแวดล้อม (environmental chemistry)
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความเหมาะสมของคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งจากเอกสารใบสมัคร หรือเอกสาร
ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (Curriculum Vitae)
- ประเมินความรู้ทางเคมี
- ประเมินความสามารถในการถ6ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินความรู!ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637051062337165227.pdf
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัยผู้ช่วย P7
อัตราเงินเดือน : 24,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตรหรือปริญญาโทด้าน
- เศรษฐศาสตร-หรือปริญญาโทสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์-พลังงาน
หรือด้านการอนุรักษ-พลังงาน
กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิศวกรรมหรือเศรษฐศาสตร-สาขาที่เกี่ยวข้องกับ ด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร-พลังงานหรือด้านการอนุรักษ-พลังงานและ
มีแผนสําเร็จ การศึกษาภายใน 6 เดือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637051056255717388.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน หรือได้รับวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับอนุมัติบัตร/
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟ1น
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 10 คะแนน
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- โดยนําเสนอผลงานทางวิชาการ 60 คะแนน
- สัมภาษณ์ 30 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637051053227434180.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบําบัด หรือเทียบเท่า ไม่ต่ํากว่านี้ และต้องสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบําบัด
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ยังไม่หมดอายุ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทํางานร่วมกับผู้อื่น จํานวน 30 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของ จํานวน 10 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
ประเมินความรู้เฉพาะสาขา จํานวน 30 คะแนน
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 10 คะแนน
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
- สอบสอน โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
จํานวน 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637051049392994863.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางสาขาวิชาดนตรีศึกษา หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
วุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิปริญญาโททางการศึกษา (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
- ถ้ามีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสําเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน
- วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการ (100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที สาธิตการสอน 30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ
และผู้ฟ้งซักถาม
- สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637051045020494770.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ิอาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการกําหนดอาหาร โภชนาการ โภชนศาสตร์ คลินิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครตองมีใบรับรองการเป็นนักกําหนดอาหารวิชาชีพที่รับรองโดยองค์กรวิชาชีพและมี
ประสบการณ์การทํางานในการกําหนดอาหาร
- หากผู้สมัครมีใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพด้านการกําหนดอาหารจากองค์กร
วิชาชีพจากต่างประเทศที่ได้มาตรฐานสากลจะไดรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้เฉพาะสาขา (สอบข้อเขียน)
จํานวน 100 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น จํานวน 30 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของ จํานวน 10 คะแนน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
ในตําแหน่งอาจารย์
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
- สอบสอนภาษาไทยและอังกฤษโดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที จํานวน 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637051017268487446.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านภาษาเยอรมัน และมีความรู้ภาษาเยอรมันตามมาตรฐานสหภาพยุโรป ไม่ต่ํากว่า B2
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทด้านภาษาเยอรมัน
- หากสําเร็จการศึกษาจากสหพันธรัฐเยอรมันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน
- วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
- ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์(100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน (100 คะแนน)
- เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชา เป็นผู้กําหนด 30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637050939173300657.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) หรือ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และกําลังศึกษาต!อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยแนบหลักฐานการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มาพร้อมเอกสารการสมัคร
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน
- วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
- ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน)
- เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน
(100 คะแนน)
- เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชา เป็นผู้กําหนด
30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม 5.3
- สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637050934209096721.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน หรือสาขาวิชา ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสและมีประสบการณ์
ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อย 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน
- วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์
(100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน
(100 คะแนน)
- เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชา เป็นผู้กําหนด 30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637050921046783879.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ิอาจารย์
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางสาขาวิชาสุขศึก
ษาและพลศึกษา และ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้
องกับสุขศึกษา และ/หรือ พลศึกษา
และจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข0อง

หัวข0อวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอกต0องเกี่ยวข0องกับพลศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637050915445193487.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางสาขาวิชาสุขศึก
ษาและพลศึกษา และ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข0
องกับสุขศึกษา และ/หรือ พลศึกษา
และจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกต้องเกี่ยวข้องกับพลศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637050911466685929.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
(Industrial Design) หรือการออกแบบ (Design)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637050908279183615.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
(Industrial Design) หรือการออกแบบ (Design)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637050905120132927.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน
- วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน)
- เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน
(100 คะแนน)
-เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชา เป็นผู้กําหนด 30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637050896864290720.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทํางานด้าน Produce 3 ปี
(พร้อมส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานที่สมัคร)
3. มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้าน Produce และมีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637050878123448805.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ิอาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชา Animal Husbandry; Animal Science, Livestock Production, Theriogenology, Veterinary Science Animal Biotechnology,Animal Nutrition หรืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637050874987759454.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า Animal Husbandry ; Animal
Science, Livestock Production, Theriogenology, Veterinary Science Animal Biotechnology, Animal Nutrition หรืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637050872969384009.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 23,300-41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี* หรือ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข!องกับการบัญชี* โดย
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี (ต้องได!รับเกียรตินิยม) หรือ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี (ต้องได้รับเกียรตินิยม)
* หมายเหตุ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี ได้แก่
(การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการคัดเลือกให้ความเห็นชอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง 100 คะแนน
- วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
- สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ (โดยใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 15-20 นาที)
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637033825523168906.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย A-5
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้มีวุฒิปริญญาเอกทางกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - สอบข้อเขียน (100 คะแนน) โดยวัดความรู้ทางกฎหมายทะเล ด้วยการประเมินดังนี้
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงาน (ตอบเป็นภาษาไทย)
- ประเมินความเข/าใจหลักกฎหมายทั่วไป ในกฎหมายระหว่างประเทศ
- ประเมินความเข้าใจกฎหมายเฉพาะ
- สอบบรรยาย (100 คะแนน) โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที (แบ่งเป็นการบรรยาย 20 นาที และการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ 40 นาที) (
คณะฯ จะเตรียมอุปกรณ สําหรับการสอนให้ผู้สมัคร โดยขอให้แจ้งให้คณะฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบ
บรรยาย) หมายเหตุ :
หัวข้อการสอบบรรยายตามที่ผู้เข้าสอบกําหนด ภายในสาขาวิชาที่ท่าน สมัครสอบคัดเลือก โดยส่งเค้าโครงการบรรยายก่อนเข้ารับการทดสอบบรรยาย
- สอบสัมภาษณ (100 คะแนน)
หมายเหตุ : ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ ภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ได/รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันคัดเลือก สามารถนําคะแนนนั้นมาเป็นเกณฑ์ ผ่านวิชาภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องสอบดัง
ต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยว่า 75 คะแนน
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637033821663238130.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้มีวุฒิปริญญาเอกทางกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - สอบข้อเขียน (100 คะแนน) โดยวัดความรู้ทางกฎหมายปกครอง ด้วยการประเมินดังนี้
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ตอบเป็นภาษาไทย)
- ประเมินความเข้าใจกฎหมายทั่วไป
- ประเมินความเข้าใจกฎหมายเฉพาะ
- สอบบรรยาย (100 คะแนน) โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที (แบ่งเป็นการบรรยาย
20 นาที และการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ 40 นาที) (คณะฯ จะเตรียมอุปกรณ สําหรับการสอนให้ผู้สมัคร โดยขอให้แจ้งให้คณะฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบบรรยาย) หมายเหตุ :
หัวข้อการสอบบรรยายตามที่ผู้เข้าสอบกําหนด ภายในสาขาวิชา
ที่ท่านสมัครสอบคัดเลือก โดยส่งเค้าโครงการบรรยายก่อนเข้ารับการทดสอบบรรยาย
- สอบสัมภาษณ (100 คะแนน)
หมายเหตุ :
ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา
(ถ้ามี)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ ภาษาอังกฤษ ดังนี้
(1) สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ได/รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ
(2) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันคัดเลือก สามารถนําคะแนนนั้นมาเป็นเกณฑ์ ผ่านวิชาภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องสอบดัง
ต่อไปนี้
(ก.) คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
(ข.) คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
(ค.) คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน
(ง.) คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว$า 75 คะแนน
(จ.) คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ ในวรรคข้างต้น ต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของศูนย ทดสอบทาง
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637033788729854449.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตด านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ
สื่อสารมวลชน หากจบปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น
ต้องมีประสบการณ์ ทางวิชาชีพการผลิตสื่อ
ภาพและเสียงไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพหรือมีผลงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข องทางด านนิเทศศาสตร์
อาทิ Media Entrepreneurship, Transmedia Storytelling, Creative Industry
- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ประเมินความรู ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้น
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป!นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032962064021868.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 28,900-41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทํางานด้าน Produce 3 ปี (พร้อมส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานที่สมัคร)
- มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้าน Produce และมีความความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032952861125492.pdf
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในเชิงวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการสอนและการวิจัยด้านทฤษฎี และปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์และศิลป์ด้านวาทวิทยา การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม ภาษาเพื่อการสื่อสารขั้นสูง และ/หรือ การสื่อสารสาธารณะ
และสื่อดิจิทัล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032939309510384.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาชีววิทยา สัตววิทยา
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข!องกับสาขาชีววิทยา หรือสัตววิทยา ที่เน้นด้านสัตววิทยาของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง (Vertebrate Zoology)
- ผู้สมัครเป็นผู้มีประสบการณ์วิจัยด้านสัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และมีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ หรือเผยแพร่งานวิจัยในแบบอื่นๆ และมีความรู้ความสามารถในการสอนที่
สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา ดังต่อไปนี้
- General Biology
- Vertebrate Zoology
- Basic Anatomy
- Comparative Vertebrate Anatomy
- วิชาเฉพาะทาง เช6น Ichthyology, Herpetology, Ornithology หรือMammalology
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู!ภาษาไทยที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู!เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต!องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่ เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)
ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว6า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT)
ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP
ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS
ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่นําใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด
ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต/ และเขตปกครอ
งพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032923983083763.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาชีววิทยา หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข!อง ที่เน้นด้านชีววิทยาระดับเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
(Cell Biology and Molecular Biology)
- ผู้สมัครเป็นผู้มีประสบการณ์วิจัยด้านชีววิทยาระดับเซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล และมี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเผยแพร่งานวิจัยในแบบอื่นๆ และมีความรู้ความสามารถ
ในการสอนที่สอดคล!องกับเนื้อหาของรายวิชา ดังต่อไปนี้
- General Biology
- Cell Physiology
- Molecular Biology
- Advanced Cell Biology
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032885297401068.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย AR-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิทยาศาสตร-สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- สาขาเศรษฐศาสตร-/ สังคมศาสตร-/ ผังเมือง
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและนโยบาย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความเหมาะสมคุณสมบัติเพฉาะตําแหน่งจากเอกสารใบสมัครหรือเอกสารประวัติ
- ส่วนตัว โดยสังเขปประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินความรู้เพฉาะทางโดยการสอบข้อเขียนในสาขาที่เชี่ยวชาญ
- สอบสัมภาษณ์ เพื่อ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ประสมการณ-การวิจัย
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติง
านในตําแหน่งนักวิจัย
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032877004786758.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางภาพ สาขาวิทยาศาสตร์คอม
พิวเตอร์ สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
- หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ.ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032871111739695.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาชีววิทยา หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข!องกับสาขาวิชาชีววิทยา เน้นด้านสรีรวิทยาสัตว์ (Animal Physiology)
- ผู้สมัครเป็นผู้มีประสบการณ์วิจัยด!านสรีรวิทยาสัตวและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
หรือเผยแพร่งานวิจัยในแบบอื่นๆ และมีความรู้ความสามารถในการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา ดังต่อไปนี้
- General Biology
- Animal Physiology
- Comparative Endocrinology
- Reproductive Physiology
- Systems Physiology
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ6ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032864172022766.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย AR-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นใดที่หน่วยงาน
พิจารณาแล้วเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื่น และสามารถติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯได้
- มีประสบการณ์ในการทํางานวิจัย หรืองานทดสอบ ในสัตว์ทดลอง และ/หรือ เคยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย การจัดทําข อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และการเขียน
รายงานการวิจัย
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแกนการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข อมูลอย่างเป็นระบบได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - พัฒนา วางแผน และดําเนินการจัดทําข อเสนอโครงการวิจัย หรือมีส&วนร&วมในการพัฒนา โครงการวิจัย
- ให้คําปรึกษาหรือริเริ่มการทดลอง-วิจัย และมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลและข้อมูล ทดลอง-วิจัย รวมทั้งสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะได้
- พัฒนาการให้บริการ งานบริการทางห้องปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์
- จัดเก็บข้อมูล เช่น ผลการทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด และตรวจพิสูจน์ได้ อย่างเป็นระบบ
- สนับสนุน และช่วยงานประกันคุณภาพทางห้อง ปฏิบัติการต่างๆของศูนย์ฯ
- งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - มีความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อย่างดี
- มีความสามารถในการใช อุปกรณ์สํานักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น
Microsoft Office (Word ,Power point , Excel) และการใช้ งาน Internet ได้
- มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032858688859146.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค และตองมีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชารังสีเทคนิค จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
วิชารังสีเทคนิค สาขาวิชารังสีวิทยา
- สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทํางานร่วมกับผู้อื่น จํานวน 30 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของ จํานวน 10 คะแนน

สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา จํานวน 30 คะแนน
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 10 คะแนน
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
- สอบสอน โดยให้ผู้สมัครใชเวลาไม่เกิน 30 นาที
จํานวน 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032851801165193.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการกําหนดอาหาร โภชนาการ
โภชนศาสตร์คลินิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครต้องมีใบรับรองการเป็นนักกําหนดอาหารวิชาชีพที่รับรองโดยองค์กรวิชาชีพและมี
ประสบการณ์การทํางานในการกําหนดอาหาร
- หากผู้สมัครมีใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพดานการกําหนดอาหารจากองค์กร
วิชาชีพจากต่างประเทศที่ได้มาตรฐานสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้เฉพาะสาขา (สอบข้อเขียน)
จํานวน 100 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทํางานร่วมกับผู้อื่น จํานวน 30 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของ จํานวน 10 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
ในตําแหน่งอาจารย์
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
- สอบสอนภาษาไทยและอังกฤษโดยใหผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที จํานวน 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032846159142488.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัยผู้ช่วย P7
อัตราเงินเดือน : 24,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตรหรือปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร-หรือปริญญาโทสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร-พลังงาน หรือด้านการอนุรักษ-พลังงาน
- กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิศวกรรมหรือเศรษฐศาสตร-สาขาที่เกี่ยวข้องกับ ด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร-พลังงานหรือด้านการอนุรักษ-พลังงานและมีแผนสําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู็ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032840352590372.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบําบัด หรือเทียบเท่า ไม่ต่ํากว่านี้ และต้องสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบําบัด
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ยังไม่หมดอายุ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทํางานร)วมกับผู้อื่น จํานวน 30 คะแนน
สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของ จํานวน 10 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา จํานวน 30 คะแนน
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 10 คะแนน
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
- สอบสอน โดยให์ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
จํานวน 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032795789481508.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางสาขาวิชาดนตรีศึกษา หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
วุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิปริญญาโททางการศึกษา (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
- ถ้ามีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ไม&เปนส&วนหนึ่ง
ของการสําเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน
- วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
- ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน)
- เสนอผลงานวิชาการ (100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที สาธิตการสอน 30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ
และผู้ฟังซักถาม
5.3 สัมภาษณ์ 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032791231310795.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการกําหนดอาหาร โภชนาการ
โภชนศาสตร์คลินิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครต้องมีใบรับรองการเป็นนักกําหนดอาหารวิชาชีพที่รับรองโดยองค์กรวิชาชีพและมี
ประสบการณ์การทํางานในการกําหนดอาหาร
หากผู้สมัครมีใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพด้านการกําหนดอาหารจากองค์กร
วิชาชีพจากต่างประเทศที่ไดมาตรฐานสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้เฉพาะสาขา (สอบข้อเขียน)
จํานวน 100 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทํางานร่วมกับผู้อื่น จํานวน 30 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของ จํานวน 10 คะแนน
- สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
ในตําแหน่งอาจารย์
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
- สอบสอนภาษาไทยและอังกฤษโดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที จํานวน 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032787239282464.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 28,900-41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทํางานด้าน Produce 3 ปี (พร้อมส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานที่สมัคร)
- มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้าน Produce และมีความร
ู ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032043564566704.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
(Industrial Design) หรือการออกแบบ (Design)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032037241485044.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) หรือการออกแบบ (Design)
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไมเกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032033660400218.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางสาขาวิชาสุขศึก
ษาและพลศึกษา และ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้
องกับสุขศึกษา และ/หรือ พลศึกษา และจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศ
ึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข0อง
- หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกต้องเกี่ยวข้องกับพลศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ทักษะ/สมรรถนะ : สอบข้อเขียน
วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน (100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชา เป็นผู้กําหนด
30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032029565065978.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาตางประเทศ หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน หรือสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
และต้องสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสและมีประสบการณ์
ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อย 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน
วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน (100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชา เป็นผู้กําหนด
30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032020191349832.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 28,900-41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) หรือ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และกําลังศึกษาต่อระดับปริญญ
าเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยแนบหลักฐานการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มาพร้อมเอกสารการสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน
วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน (100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชา เป็นผู้กําหนด
30 นาที และใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637032015931106160.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1 สอบข้อเขียน
- วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
2. ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์(100 คะแนน)
3. เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน
(100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชา เป็นผู้กําหนด30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผูู้ฟังซักถาม
4. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637031936665552430.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1.สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านภาษาเยอรมัน และมีความรู้ภาษาเยอรมันตาม
มาตรฐานสหภาพยุโรป ไมต่ํากว่า B2 และ
2. สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ
3. สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทด้านภาษาเยอรมัน
4. หากสําเร็จการศึกษาจากสหพันธรัฐเยอรมันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบข้อเขียน
- วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน)
2. เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน
(100 คะแนน)
เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชา เป็นผู้กําหนด 30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
3. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637031903383458803.pdf

ชื่อตำแหน่ง : สัตวแพทย์ P7
อัตราเงินเดือน : 28,900 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตรวจวินิจฉัยโรค และรักษาสัตว์ป่วยที่มารับการรักษา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- ะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637019815502634889.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สํานักงาน (การเงิน) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิอย่างอื่นที่เท
ียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาการการเงิน การบัญชี การธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- บันทึกข้อมูลการเบิกจายในระบบ CU-ERP
- บันทึกบัญชีการตั้งเจ้าหนี้ในระบบ CU-ERP
- จ่ายเงินให้กับบริษัท/ห้างร้านและอื่น ๆ
- จัดทํารายงานการจายเงิน
- จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเช็ก
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- ะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637019812661533889.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - การวิเคราะห์ และติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์
- การจัดทําเป้าหมายข้อตกลงตัวชี้วัด KPI และ SDA ตามโครงสร้างแผนงบประมาณ/แผน
โครงการ ระยะ 4 ปี
- การประมวลผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการให้สอดคล้องกับข้อตกลงตัวชี้วัด KPI
และ SDA
- ทบทวนและประมวลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจําปีที่เกิดขึ้นในรอบปี
- สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาควิชา/หน่วยงานให้เป็นไปตามแผน
- กํากับ ตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณโครงการพิเศษ (ศตวรรษ 2)
- วิเคราะห์ผลข้อมูลโครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นในแตละเดือน
เพื่อทําใบคําขอสร้างศูนย์ต้นทุน และเขตตามหน้าที่
- ตรวจการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- ะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637019802917338474.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความรู้งานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 189
• 365

สมัครตอนนี้

1,124