จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 0 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัคร 19 ธ.ค. 62 – 16 ม.ค. 63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) ช่วงรับสมัครสอบ 19 ธ.ค. 62 – 16 ม.ค. 63

27 ธ.ค. 2562 เวลา 17:02 | อ่าน 1,321
แชร์ไปยัง
line

ประกาศผลสอบแล้ว

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ9 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี ป.โท รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 - 25,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต และเนติบัณฑิต
ไทย หรือนิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้นไป
หรือสําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย 1 ปี
- สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 6 หน่วยกิตหรือเคยศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
- หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - งานด้านสอบสวน (ข้อเท็จจริง) (วินัย) (ละเมิด)
- งานด้านคดีปกครอง คดีอาญา
- งานด้านคดีแพ่ง คดีคุ้มครองผู้บริโภค คดีล้มละลาย
- งานด้านสืบหาหลักทรัพย์และบังคับคดีตามคําพิพากษา
- งานด้านการผิดสัญญาเช่า และสัญญาอื่นๆ
- งานด้านการผิดสัญญาลาศึกษารับทุน ของบุคลากร และนิสิต
- งานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- งานด้านอุทธรณ์ร้องทุกขฺ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
- งานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนิสิต
- งานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
- งานด้านกฎหมายพัสดุ
- งานด้านสัญญา และการมอบอํานาจ
- งานยกร่างข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
- งานด้านตอบข้อหารือ และให้ความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย
- งานด้านข้อมูลข่าวสาร
- งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ ( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม(น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Internet-Based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็มเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637127980194211534.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อํานวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือสาขา
วิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสัง
กัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- ประเมินความรู็ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ ( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย(าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม(เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม(น้อยกว(า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Internet-Based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็มเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637127128110925371.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 – 22,800 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเ
ท่าขึ้นไป สาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หรือด้านอื่นๆที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่า
มีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ หรือกรณีสําเร็จการศึกษา หรือกรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - วางแผนการดําเนินงาน ประสานงาน ติดตาม
และดูแลข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และยกร่าง
(รายงานที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินคุณภาพ)
- วิเคราะห์/สังเคราะห์ และสนับสนุนงานด้านการวินิจฉัยองค์กร
- งานอื่นๆที่ได้ รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- ประเมินความรู็ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ ( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย(าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม(เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม(น้อยกว(า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Internet-Based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็มเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637127123769637063.pdf

ชื่อตำแหน่ง : สัตวแพทย์ P7
อัตราเงินเดือน : 28,900 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ปฏิบัติงานในกลุ่มกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมโคแดงพื้นเมืองน่าน-กระบือน้ําวา
- จัดการระบบป้องกันโรคและรายงานสุขภาพสัตว์
- จัดการระบบวัคซีน
- จัดการตรวจรักษาสัตว์ป่วย
- จัดการสร้างและขยายเครือข่ายเกษตรกร/บริการให้
คําปรึกษา/ลงพื้นที่ (Mobile unit)
- รับผิดชอบการจัดการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
- จัดทําข้อมูล/สรุป/รายงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- ประเมินความรู็ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ ( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย(าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม(เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม(น้อยกว(า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Internet-Based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็มเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637127116880413022.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 - 25,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
- ให้คําปรึกษาและการสนับสนุนแก่หน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ดําเนินงานและจัดการกระบวนการ
- ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ให้คําปรึกษาและคําแนะนําด้านเทคนิคในการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานอื่นๆ ตามที่ได รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- ประเมินความรู็ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ ( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย(าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม(เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม(น้อยกว(า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Internet-Based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็มเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637126950963153098.pdf
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจํานวนหน่วยกิตวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ํากว่า 15 หน่วยกิต
- เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
- บันทึกคําขอใช บริการและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข องลงในระบบที่สํานักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศใช้งานอยู่
- ให้คําแนะนําการใช้ งานระบบสารสนเทศเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งาน เช่น ปัญหาการใช บริการอีเมล
อินเทอร์เน็ต ทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล์ มาติดต่อด้วยตนเอง หรือช่องทาง
อื่นๆ ที่สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให บริการกับผู้ใช้
- ดูแลแก ปัญหาต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต
มือถือ ทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล์มาติดต่อด้วยตนเอง หรือช่องทางอื่นๆ
ที่สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให บริการกับผู ใช
- สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อส่งข้อมูลไปยังทีมที่เกี่ยวข องในการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่แก้ปัญหา
ด้วยตนเองไม่ได้ และติดตามปัญหาจนสําเร็จลุล่วง
- ดูแลพื้นที่ให้ บริการของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง
ห้องอบรม เคาน์เตอร์ให้บริการ ให้เรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบ
- ประสานงาน อํานวยความสะดวกในการเข้ามาตรวจเช็ค ซ่อมบํารุงและช่วยดูแลระบบประตู (Access control) ระบบ UPS และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องในห้อง Data Center
- จัดทําสถิติการให้บริการ และวิเคราะห้/สรุป ปัญหาที่เกิดทุกเดือน
- ตรวจสอบและช่วยปรับปรุงกระบวนการให บริการ
- ดูแล G Suite และ Office365 ของมหาวิทยาลัย
- งานอื่นๆที่ได รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- ประเมินความรู็ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ ( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม(เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม(น้อยกว(า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Internet-Based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็มเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637126947349056383.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
- ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- จัดทําแผน และงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- จัดทําเอกสารการสอบของหลักสูตร
- จัดทําเอกสารประกอบการเรียน การสอน ของหลักสูตร
- จัดเตรียมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ของหลักสูตร
- ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพของหลักสูตร
- จัดทําฐานข่อมูลประวัตินิสิตเข้าศึกษาใหม่ประจําปี ของหลักสูตร
- ติดต่อประสานงาน ให้คําแนะนํารายละเอียดข้อมูลต่างๆ กับนิสิต คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมในหลักสูตรกับนิสิตทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- ประเมินความรู็ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ ( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย(าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม(เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม(น้อยกว(า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Internet-Based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็มเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637126940211668148.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 - 25,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับ ปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบฐานข อมูลอย่าง น้อย 2 ปี
- มีทักษะด้านการเรียนรู สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต&อประสานงานได อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
- หากมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านการจัดการฐาน
ข้อมูลจะได้ รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- ประเมินความรู็ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ ( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย(าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม(เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม(น้อยกว(า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Internet-Based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็มเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637126936906549106.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สํานักงาน P5
อัตราเงินเดือน : 37,900 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
2. ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารหน่วยงาน
2. มีความสามารถวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติตามกระบวนการ ดําเนินการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
3. มีความสามารถในการพัฒนางาน พัฒนาคนและบริหารจัดการทรัพยากรได้ดี
4. มีความสามารถในการวางแผนและควบคุมให้งานเป็นไปตามแผน
5. มีความรอบรู้ในกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
6. มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT
7. มีความรู้ ความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้จากอุปกรณ์
เครื่องมือ และอาคารสถานที่ของคณะ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การพิจารณาเอกสารแผนการสร้างรายได้จากอุปกรณ์ เครื่องมือ และอาคารสถานที่ของคณะ
2. สอบข้อเขียน
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- ประเมินความรู็ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ ( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย(าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม(เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
- คะแนน IELTS ไม(น้อยกว(า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
- คะแนน TOEFL (Internet-Based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็มเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637126918690037181.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศทั้งหมดหน่วยงานนี้

ความรู้งานราชการ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ

กำลังรับสมัคร

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news