สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ อังคาร 7 กรกฎาคม 2563

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครเฉพาะคนในภูมิลำเนา เข้าทำงาน
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครเฉพาะคนในภูมิลำเนา จำนวน 70 คน เข้าทำงาน (ไม่จำกัดวุฒิ) รับสมัครสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28-30 พ.ค. 2563
29 พ.ค. 2563 เวลา 21:53 | อ่าน 143
line
Advertisement

สถานะ : รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ70 คน วุฒิ : ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครเฉพาะคนในภูมิลำเนา จำนวน 70 คน เข้าทำงาน (ไม่จำกัดวุฒิ) รับสมัครสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28-30 พ.ค. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพิ่มเติม รอบที่ ๒
———————————-

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เปิดรับสมัครเพียงจำนวน ๗๐ รายเท่านั้น ระยะเวลาการจ้าง ๔ เดือน (เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน)อัตราค่าจ้าง จำนวน ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๙,๐๐๐ บาท โดยผู้รับจ้างต้องทำงานบริการในหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้น ๆ และผ่านการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจึงจะจ่ายค่าจ้างแต่ละงวด

๒. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (๑) ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และมีความสนใจในการพัฒนาทักษะ
การทำงานใหม่ๆ
(๒) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(๓) ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(๔) ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือ โครงการ ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
กรณีที่ผู้สมัครได้ยื่นสมัครออนไลน์ผ่านระบบไว้แล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและยืนยันคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอีกครั้งในระบบสมัครออนไลน์เว็บไซต์ https://www.bru.ac.th ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนด หากพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่ได้รับการเยียวยากรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะไม่พิจารณาการสมัคร และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น หากตรวจสอบภายหลังจากการผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ แล้วผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบคืนเงินที่ได้รับให้แก่หน่วยงานของรัฐต่อไป

๔. เอกสารและหลักฐานการสมัคร (๑) เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เช่น เอกสารหรือหนังสือห้างร้านหรือบริษัทเอกชนที่แสดงการได้รับผลกระทบดังกล่าว หรือเอกสารหรือหนังสือการรับรองจากผู้นำชุมชน ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
(๒) หนังสือหรือเอกสารรับรองจากผู้นำชุมชน ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นผู้ ไม่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(๓) หนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลืออื่นๆ จากโครงการของรัฐบาล หรือ หากประสงค์จะเข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการในครั้งนี้ ต้องยินดีที่จะสละสิทธิอื่นๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก รัฐบาล
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๖) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และส่งเอกสารครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้เท่านั้น

๕. วัน เวลา และเงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ https://bit.ly/2TMycln ตั้งแต่วันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. หรือหากมีผู้มาสมัครทางออนไลน์ครบจำนวน ๗๐ คน ทางมหาวิทยาลัยจะทำการปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์ม การสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ตัวผู้สมัครไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เพื่อเป็นไปการป้องกันการแพร่ระบาดและเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะดำเนินการคัดเลือกจาก
(๑) บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศฯ โดยพิจารณาจากข้อมูลของการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร และ
(๒) การสัมภาษณ์ออนไลน์

๗. การประกาศรายชื่อผู้ที่คุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขของประกาศฯ เพื่อสัมภาษณ์ออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะประกาศรายชื่อผู้ที่คุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขของประกาศฯ และกำหนดวัน เวลาและช่องทางเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่เว็บไซต์ https://www.bru.ac.th เพื่อสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๘. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่เว็บไซต์ https://www.bru.ac.th
๙. การจ้าง/การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจ้างเหมาบริการผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยมีระยะเวลาการจ้างปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการดังนี้
(๑.๑) ทำสัญญาจ้างเหมาบริการ และจัดส่งเอกสารประกอบการจ้างปฏิบัติงาน โดยเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
(๑.๒) มหาวิทยาลัยจะขึ้นบัญชีสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
(๑.๓) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว และทำสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๗ และ ชั้น ๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในวันที่ 30 พ.ค. 2563
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

 
Advertisement

 
ประกาศสอบใหม่