สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5-9 ก.ค. 2564

28 มิ.ย. 2564 เวลา 20:50
ประกาศผลสอบแล้ว ✅


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : พนักงานราชการ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

ช่องทางรับสมัคร : ด้วยตนเอง


ตำแหน่ง : พนักงานจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ การคลัง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานสารบรรณ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) ร่วมจัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ร่วมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
(5) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
(6) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
(7) ปฏิบัติหรือร่วมปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบและร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
สนับสนุนการตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - กฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด - ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
1 การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน 2 การทำหนังสือราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
- ความรู้ ความสามารถ และความรอบรู้ในตำแหน่ง - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ - ความประพฤติและอุปนิสัย - การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ - ทัศนคติ แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์ - ประสบการณ์การทำงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 5๐ และคะแนนทุกภาครวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจัดลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมมากไปหาคะแนนน้อย กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคที่สามมากกว่าอยู่ในลำดับที่ที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคที่หนึ่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่ที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 14 ก.ค. 2564 ทาง http://www.mhspeo.go.th

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ


This tag :
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พนักงานราชการทั่วไปความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 410
• 37

สมัครตอนนี้

670