สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI จำนวน 8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.โท) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 2565

24 ก.ค. 2565 เวลา 16:07 | อ่าน 476
แชร์ไปยัง
line
ประกาศผลสอบแล้ว
Advertisement


พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ8 อัตรา วุฒิ : ปวส. ป.โท รับสมัคร : ด้วยตนเอง

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4)
เงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(7) มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(8) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานรวบรวมข้อมูลและติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการชักจูงการลงทุนและจัดทำยุทธศาสตร์
2. งานดำเนินการจัดและสนับสนุนกิจกรรมชักจูงการลงทุน
และสร้างเครือข่ายการลงทุน
3. งานประสานงานสำนักงานต่างประเทศ นักลงทุน
รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. งานติดตามสถานภาพการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
และประเทศเป้าหมาย
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637938420986248535.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3)
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2) สาขาวิชาการเลขานุการ
3) สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
4) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
5) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(7) มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(8) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับผู้มาติดต่อ
และให้คำแนะนำเบื้องต้น
2. งานบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ
และสรุปรายชื่อผู้มาติดต่อประจำเดือน
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637938416368640424.pdf
Advertisement
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 2)
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3) สาขาวิชาการเลขานุการ
4) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(6) มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(7) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานสารบรรณ ลงทะเบียน รับ - ส่ง เอกสาร
ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
2. งานบันทึกข้อมูล จัดพิมพ์เอกสารทั่วไป และจัดเก็บเอกสาร
๓. งานติดต่อประสานงานทั่วไป
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637938412689997963.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 1)
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
2) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
3) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(6) มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(7) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
2. งานบันทึก ตรวจสอบตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ประปา
อุปกรณ์สาธารณูปโภค และงานระบบดับเพลิงภายในอาคาร
๓. งานประสานและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
ทั้งภายในและภายนอก
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637938408638358847.pdf

Advertisement

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศทั้งหมดหน่วยงานนี้
หางานกรุงเทพ


ความรู้งานราชการ

• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ

กำลังรับสมัคร

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news