มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.เอก) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566

15 ม.ค. 2566 เวลา 11:50
ประกาศผลสอบแล้ว


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : พนักงานอื่นๆ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 6 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ป.เอก

ช่องทางรับสมัคร : ด้วยตนเอง


รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เงินเดือน : 21,250 บาท
ประเภท :
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานภายในสำนักงาน MS Office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน การโต้ตอบรับ - ส่ง Email การใช้ Internet ในการหาข้อมูลและทำงานได้ดี
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
- มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้
- มีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน ด้านการประสานงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริการการเรียนการสอน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริการการเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
(4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความสะดวกและเกิดความร่วมมือ
(5) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้วิชาเฉพาะตำแหน่ง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การบริการจัดการงานสำนักงาน การประสานงาน
ทักษะ/สมรรถนะ : ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638091996960660654.pdf

รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
เงินเดือน : 28,630-41,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
รายละเอียดวุฒิ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D.Candidate ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ(International Business)หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.สอน
2.ทำวิจัย
3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - มีความเชี่ยวชาญในการสอนทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งด้าน
อาทิเช่น International Marketing, International Business Environment, Digital Internationalization, Global Strategy, and Asian Businesses
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638084253869098153.pdf
รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านการตลาด ครั้งที่ 8/2565
เงินเดือน : 28,630-41,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาเอก
- หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดวุฒิ : - ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
- หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.สอน
2.ทำวิจัย
3.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638066403052095210.pdf

รับสมัคร : อาจารย์ทางด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 7/2565
ตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
เงินเดือน : 28,630-41,000 บาท บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาเอก
- - ปริญญาเอก - อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) หรือสาขาการประกอบการ (Entrepreneurship) หรือ สาขาการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยจะต้องมีพื้นฐานทางด้าน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.สอน
2.ทำวิจัย
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สามารถสอนวิชาทางด้านธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ได้
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638017882130666260.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พนักงาน
หางานกรุงเทพความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 116
• 93

สมัครตอนนี้

425