สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ
สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566

24 ส.ค. 2566 เวลา 12:23 | อ่าน 18,672
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว ✅


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : ข้าราชการ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ✅ ผ่าน ก ก.พ

จำนวน : ครั้งแรก 3 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ปวส.หรือเทียบเท่า

ช่องทางรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต


ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิชาช่างไฟฟ้า
ทางช่างวิทยุโทรคมนาคม ทางช่างภาพ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ทางการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ทางการจัดประชุมและนิทรรศการ ทางการพิมพ์ ทางการออกแบบ ทางออกแบบนิเทศศิลป์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก ทางดิจิทัลกราฟิก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๑.๒ จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ แผ่นภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Poster) แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนออกแบบสื่อทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้ในการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ
๑.๓ จัดเตรียม ให้บริการติดตั้ง ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เครื่องควบคุมเสียง และเครื่องเสียงต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๑.๔ จัดหา ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นระบบ เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ ตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและแถบบันทึกเสียง ผลิตสื่อภาพยนตร์และสื่อใหม่ (new media) เพื่อใช้ในการนำเสนองานในการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การแสดงนิทรรศการ
และการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๑.๖ เขียน และเรียบเรียงคำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือสื่อใหม่ (new media) เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
๑.๗ จัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานโสตทัศนูปกรณ์ และนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๘ รวบรวมข้อมูล สรุปความเห็น และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๑.๙ ศึกษา และทบทวนผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
๑.๑๐ ศึกษาการนำระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และคุณภาพเพิ่มขึ้น
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ตอบข้อคำถาม ชี้แจง ให้คำแนะนำ และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบในเบื้องต้นแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ อันนำมาสู่ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
๒.๒ ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านโสตทัศนศึกษาที่อยู่
ในความรับผิดชอบ และให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒.๓ ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน ๑๐๐ ข้อ เนื้อหาวิชาที่สอบ ดังนี้
(๑) ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ และระเบียบราชการ
- พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานอัยการสูงสุด
(๒) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด เช่น ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
(๓) ความรู้ในการติดตั้งตรวจและควบคุมระบบ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
(๔) ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานบันทึกภาพและการตัดต่อภาพและเสียง
(๕) ความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาและสรรหาประกอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
(๖) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการสอบแข่งขัน และจากการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของข้าราชการฝ่ายอัยการ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ผลงานที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่ง และบุคลิกภาพอย่างอื่น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง เป็นต้น
ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน
และเมื่อสอบผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และให้นำผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) มาประกอบการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วย
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566

สมัครสอบได้ทาง https://ago.thaijobjob.com

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบในวันที่ 26 ต.ค. 2566 ทาง https://ago.thaijobjob.com

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ


This tag :
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด
ข้าราชการ
หางานกรุงเทพความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 207
• 71

สมัครตอนนี้

782